Investiční Fondy

Bilanční hodnota fondu

Koeficient P/B podílového fondu představuje vážený průměr ukazatelů P / B všech akcí, které jsou v portfoliu fondu.

Co je Vyvážený fond

Vyvážený fond (Balanced Fund) je Kategorie podílových fondů, které diverzifikují portfolio prostřednictvím rozdělení aktiv mezi obligace, akcie, privilegované akce, čímž se snaží zajistit stabilní příjem a růst. Tyto fondy mají také pojmenování hybridní fondy (hybrid funds). Pro identifikaci investičního stylu těchto fondů pro ně analytická společnost Morningstar sestavuje dvě matrice: matrici investičního stylu fondu, specializujícího se na akcie a matrici investičního stylu fondu specializujícího se na cenné papíry s pevným výnosem.

Derivátový fond vysvětlení

Derivative fund - Fond, který investuje pouze do odvozených cenných papírů jako jsou futures, opce a warranty (opční listy).

Dluhopisové fondy

Bond Funds - Fondy, jejichž minimálně 80% aktiv je investováno do dluhopisů, mají pojmenování dluhopisové fondy. Dluhopisové fondy se dělí na dvě základní skupiny - fondy zdaněných výnosů a fondy komunálních obligací.

Fond alokace aktiv

Fond alokace aktiv (Asset Allocation Fund - AAF Fond), který na základě vzorce optimálního rozdělení vkládá disponibilní aktiva do různých kategorií aktiv jako do akcií, obligací a jiných finančních nástrojů, s cílem zajistit diverzifikaci portfolia a stabilní růst. Většina AAF investuje maximálně 25% aktiv do jedné třídy cenných papírů.

Fond komunálních dluhopisů

Fond komunálních dluhopisů (Municipal Bond Funds) - Tyto fondy investují do dluhů ve formě cenných papírů vydávaných samosprávami. Operace s nimi se dělají v podobě investičních trustů nebo otevřených podílových fondů. Některé z nich se specializují na dluhopisy vydané v jedné samosprávné jednotce, další ve více samosprávných jednotkách. Značnou výhodou těchto fondů bývá příznivé zdanění. Níže je však nejen zdanění těchto fondů, ale i jejich výnosy.

Fondy bez zatížení

Fondy bez zatížení (No-load funds) - fondy, které prodávají své cenné papíry přímo investorům, bez pomoci makléřů a nevybírají speciální poplatky připočítávány k ceně cenného papíru. Viz také: Úvodní zatížení (Front-end Load), Konečné zatížení / výstupní poplatek (Back-end Load),, Poplatek za prodej (Sales charge).

Hedgeové fondy

Co to jsou Hedgeové fondy (Hedge Funds) - Soukromé investiční sdružení (investment pools), jejichž základním úkolem je maximalizace zisku cestou využití rizikových investičních spekulativních strategií a odvozených cenných papírů.

Vyvážená investiční strategie

Vyvážená investiční strategie (Balanced investment strategy)- Metoda rozdělení aktiv a řízení portfolia podílového fondu zaměřena na vyvážení výnosnosti a míry rizika.

Vzájemný fond

Vzájemný fond - (Mutual Fund) - Americký termín pro fond, který má formu akciové společnosti.    cs sk