Finančné pojmy

(Accumulate) Akumulovať

Postupnými nákupy zväčšovať pozíciu v akciách danej spoločnosti - jedná sa o jedno z odporúčaní, ktoré zverejňujú analytici brokerských alebo investičných firiem.

AMEX

AMEX (American Stock Exchange) - Je otvorený aukčný trh parketového typu (podobný NYSE). Na Amex sa obchoduje prevažne s akciami malých a stredne kapitalizovaných mladých spoločností. Do roku 1921 bola známa pod menom New Yorskej kumulatívne burza.

Aktívna správa

Forma správy investícií, ktorá spočíva v nákupe a predaji finančných aktív za účelom získania pozitívny výnosnosti upravené na riziko.

Akvizicia

Keď jedna spoločnosť získa kontrolu nad inou spoločnosťou. Pri pokusoch o nepriateľské prevzatie môže potencionálny kupujúci spoločnosť ponúknuť cenu, ktorá je oveľa lepšia než aktuálna trhová cena.

Benchmark

Predstavuje výkonnosť vopred určené skupiny cenných papierov, ktorá sa používa na porovnanie. Touto skupinou cenných papierov sa môžu rozumieť napríklad publikované indexy, alebo môže byť prispôsobená určitej investičnú stratégiu

Beta koeficient

Koeficient, ktorý meria nestálosť akcií vo vzťahu k celému akciovému trhu. Beta-koeficient S & P; 500 je 1. Každá akcia, ktorá je vyššiu volatilitu než celkový trh má beta-koeficient vyšší ako 1. Ak je beta-koeficient nižší ako 1, cenný papier je považovaný za stálejšie, teda menej riskantné. Konzervatívny investori investujú do akcií s nízkym beta-koeficientom, zatiaľ čo investori majúci radi riziko investujú do akcií s vysokým beta-koeficientom.

Bežný výnos, investičné návratnosť

Pri akciách a obligáciách predstavuje sumu peňazí, ktorá sa vracia investorovi pri investovaní. Niekedy sa tiež nazýva miera výnosnosti.

Bid a Ask price

Sú spoločne označované ako "kvóta". Dopyt (BID) predstavuje najvyššiu cenu, za ktorú je kupec ochotný kúpiť akciu, zatiaľ čo ponuka (ASK) predstavuje najnižšiu cenu akceptovateľnú predávajúcim.

Blue chip stock

Termín používaný pre najviac cenené a najkvalitnejšie akcie. Akcie spoločností, ktoré majú dobré meno s ohľadom na kvalitu, spoľahlivosť a schopnosť vytvárať zisk. Sú zvyčajne menej rizikové ako ostatné akcie. Kmeňová akcia veľké, dobre známej spoločnosti so stabilným vývojom zisku a dividendových platieb v dlhšom časovom období. Je to spoločnosť celonárodne známa kvalitou svojich služieb a produktov, jeho spoľahlivosťou a schopnosťou produkovať zisk v lepších aj horších ekonomických podmienkach.

Boomeronomika

Boomeronomika - Investičná stratégia, založená na kúpe akcií priemyselných sektorov, ktorých podnikanie je orientované na pokolenie „baby boomers“ (t. j. na Američanov narodených v päťdesiatych rokoch minulého storočia, v čase demografického boomu), napríklad biotechnologického sektora, zdravotníctva a podobne.

Cenný papier

Právny nárok majiteľa voči tomu, kto je v ňom zaviazaný. Cenné papiere sa môžu vydávať v listinnej alebo zaknihovanej (dematerializované) podobe. Podľa stelesneného práva v cennom papieri rozlišujeme tovarovej papiere, papiere peňažného trhu a papiere kapitálového trhu.

DTC (Depository Trust Company)

DTC (Depository Trust Company) Depozitár cenných papierov Je najväčší svetový depozitár cenných papierov, ktorý uschováva cenné papiere v hodnote viac ako 10 triliónov dolárov.

Deflátor HDP

Deflátor HDP vyjadruje zmenu cien v celkovom HDP. Popri Indexu spotrebiteľských cien (CPI) je HDP Deflátor ďalším spôsobom merania inflácie. Na rozdiel od CPI však nesleduje len pevný spotrebiteľský kôš tovarov a služieb, ale všetky ekonomikou produkované tovary a prevádzkovanej služby.

Dividenda

Dividenda je časť ziskov spoločnosti vyplácaná držiteľom prioritných a kmeňových akcií. Pre prioritné akcie je zvyčajne stanovená fixná dividenda, zatiaľ čo vyššie dividend kmeňových akcií sa mení podľa postavenia spoločnosti na trhu a ak sa spoločnosti nedarí alebo ak tak rozhodne jej správna rada, nemusí byť dividendy kmeňových akcií vyplácané vôbec.

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Jedným z najsledovanejších burzových akciových indexov je Index americkej New York Stock Exchange (NYSE). Hodnota indexu predstavuje priemernú zmenu ceny akcií 30 vybraných spoločností, ktoré sú lídrami vo vybraných oblastiach na trhu. Uvedené firmy sa vyznačujú vysokou mierou kapitalizece, sú aktívne obchodované a zvyčajne vyplácajú akcionárom dividendy.

Emitent

Ten, komu bol poskytnutý alebo zverený majetok (peniaze) a kto na základe toho vydal nejaký cenný papier, ktorý potvrdzuje toto poskytnutie majetku (peňazí) vrátane podmienok a práv, ktoré sú s tým spojené. Niekedy sa tiež označuje ako vydavateľ cenného papiera.

Ex dividend

Doba zvyčajne 4 dni pred tzv. Record date (deň, vo ktorý musí subjekt vlastniť príslušné akcie aby mohol obdržať dividendu). V rámci tejto doby obdrží dividendu predávajúci a nie kupujúci.

Fed - (Federal Reserve System)

Centrálny bankový systém USA, ktorý pozostáva z Rady federálneho rezervného systému (Federal Reserve Board) a 12 federálnych rezervných bánk. Často sa pod skratkou FED rozumie aj FOMC - Výbor pre operácie na voľnom trhu, ktorý rozhoduje o zachovaní alebo zmene úrokových sadzieb

Finančné deriváty

Finančné inštrumenty, ktoré sú tvorené ako kombinácia produktov promptného trhu. Pojem finančný derivát sa používa na označenie swapov, opcií, dohôd o budúcich úrokových mierach (FRAs), termínované kontrakty futures a obchode, a cenných papierov obsahujúcich tieto inštrumenty. Finančné deriváty sa môžu viazať k úrokovej sadzbe, mene, komodite, indexu alebo akciu.

IPO (Initial Public Offering)

Emisia nových akcií súkromné firmy za účelom premeny firmy na verejnú. IPO sú obyčajne vydávané s cieľom zvýšiť hotovosť nových firiem, ktoré potrebujú väčšie kapitálové zdroje než môže poskytnúť súkromný sektor. Nové akcie sa predávajú jednej alebo viacerých investičným bankám, ktoré ich potom predávajú verejnosti.

Inflácia

Zvýšenie cien spotrebného tovaru a služieb za určité obdobie v ekonomike sa nazýva inflácia. Inflácia vedie k rastu cien tovarov, čo má za následok pokles kúpnej sily. Všeobecne povedané, inflácia je bežne súčasťou ekonomického systému. Experti na ekonomické záležitosti vidí infláciu ako normálny jav. Avšak ak inflácia prekročí určité medze, potom sa stáva vážnym problémom pre peňažné plánovanie hospodárstva.

Inside obchod - (Inside trade)

Nákup nebo prodej uskutečněný někým, kdo má "inside" informaci o společnosti. Jedná se o informaci o hospodaření a vyhlídkách společnosti, která ješte nebyla zpřístupněna celému trhu, ale může ovlivnit cenu akcie. Ve většině států je takový obchod posuzovaný jako kriminální čin.

Kmeňová akcia

Cenný papier, ktorý reprezentuje podiel vlastníka vo firme. Ak firma tiež vydala prioritné akcie, majú kmeňové aj prioritné akcie vlastnícke práva. Držitelia kmeňových akcií síce podstupujú väčšie riziko, ale majú väčšiu kontrolu a získavajú vyššie dividendy a kapitálové ocenenie. Pojmy kmeňové a kapitálové akcie sú často zamieňané.

Korekcia

Negatívne cenová reakcie, keď ceny akcií klesajú zhruba o jednu až dve tretiny predchádzajúceho zisku. Na každom zdravom trhu občas dôjde ku korekcii. Korekciu môžeme chápať aj ako akýkoľvek protipohyb oproti trendu.

Likvidita

Schopnosť okamžite zmeniť investíciu za hotové peniaze bez podstatného zníženia ceny. Schopnosť trhu v danom prípade určitého cenného papiera absorbovať priemerné množstvo nákupov a predajov s prijateľnými zmenami cien. Jedná sa o jednu z najdôležitejších charakteristík dobrého trhu.

Limitovaná cena - (Limited price)

Cena stanovená pri vystavení limitovaného pokynu u makléra. Definuje maximálnu nákupnú cenu alebo minimálnu predajnú cenu, pri ktorej je pokyn vykonateľný.

Limitovaný pokyn - (Limit Order)

Obchodny pokyn, ktorý určuje limitnú cenu, za ktorú má broker pokyn vykonať. Obchod sa uskutoční len ak broker dosiahne limitnú alebo lepšie ceny.

Maržové obchody

Obchody s cennými papiermi uskutočňovane s požičanymi peniazmi. Investor skladá len zálohu tzv. Maržu, na krytie rizika prípadnej straty. Jedná sa o nákup na úver.

NASDAQ

Elektronický akciový trh Nasdaq je najväčším akciovým trhom v USA. Obchoduje sa na ňom od roku 1971. Je prvým elektronickým akciovým trhom, ktorý spája kupujúci a predávajúci prostredníctvom počítačovej siete. Brokeri a díleri na trhu obchodujú s individuálnymi akciami na vlastný účet.

NYSE Composite Index (NYA)

V roku 1966 NYSE (Newyorská burza cenných papierov) vytvorila kompozitný index NYSE, s cieľom zabezpečiť pre investorov, ktorí sa zaoberajú pohybmi cien na všeobecnom akciovom trhu, vyčerpávajúci rozsah trhových trendov. Index je zložený z kompozitného indexu všetkých kmeňových akcií kótovaných na NYSE a štyroch podskupín indexov - priemyselného, dopravy, finančného, a akcií verejne prospešných podnikov.

Slippage

Čiže sklz, je rozdiel medzi požadovaným a skutočným plnením pri zadaní príkazu.

Symbol akcie - (Ticker symbol)

Písmenové skratka používaná na identifikáciu cenného papiera. Ticker symboly sú súčasťou tradície Wall Streetu. Každý trh NYSE, AMEX, NASDAQ a ďalšie priraďujú symboly jednotlivým spoločnostiam a kladú dôraz na zamedzenie duplikáciou. Symbol používaný jednou spoločnosťou nemôže používať žiadna iná, dokonca ani na inom trhu.

Volume - Objem transakcií na burze

Množstvo akcií alebo kontraktov obchodovaných na trhu cenných papierov alebo agregátním trhu v priebehu daného obdobia. Objem sa počíta denne. Za dlhšie obdobie sa vypočíta priemerom jednotlivých denných objemov.

Výnos na akciu - EPS

Je to podiel čistého príjmu alebo výnosu spoločnosti za posledných 12 mesiacov prepočítaný na jednu akciu. Napríklad, spoločnosť má čistý príjem 2 milióny USD a sú vydané 2 milióny kusov nesplatených akcií, výnos na akciu je 2 mil. USD / 2 mil. Ks, teda 1.00 USD. Tento ukazovateľ je pre mnoho investorov základom pri rozhodovaní, či chcete nakupovať alebo predávať akcie.

Výročná správa

Je to publikácia, ktorú každoročne vydávajú akciovej spoločnosti a je voľne prístupná všetkým akcionárom aj potenciálnym investorom. Obsahuje podrobné finančné údaje, informácie o aktívach, pasívach, príjmoch, výdavkoch a výnosoch firmy za predchádzajúci rok.

Zaistenie - (Hedging)

Nákup alebo predaj derivátov (napr. Opcií alebo futures) s cieľom obmedziť alebo neutralizovať všetky alebo niektoré časti rizika vlastníctva iného cenného papiera. To znamená, že k určitej otvorenej pozícii zjednáme na termínovom trhu obchod, ktorého zisk alebo strata sa bude vyvíjať zrkadlovo k danej pozícii.

Čo je to úroková sadzba

Úroková sadzba je percentuálny suma z celej sumy peňazí, ktoré sú buď zhodnotené, alebo vypožičal. V prípade úspor, sporiteľ dostane na svoj účet zaplatené buď ročný, alebo mesačné úrokovú sadzbu z uloženej sumy. Pre dlžníkov väčšinou platí pomerové mesačné splácanie ročnej úrokovej sadzby z ich dlhu.

Čo je to Šek - využitie, použitie šeku

Je finančný nástroj používaný na platby za tovar, prevodu peňazí medzi bankovými účtami, a vyplácanie miezd. Vypláca sa do banky príjemcu na účet príjemcu a inštruuje účet platiteľa previesť čiastku napísanú na šeku na účet príjemcu. Môžu ich používať jednotlivci alebo podniky.    cs sk