Cenný papier

Právny nárok majiteľa voči tomu, kto je v ňom zaviazaný. Cenné papiere sa môžu vydávať v listinnej alebo zaknihovanej (dematerializované) podobe. Podľa stelesneného práva v cennom papieri rozlišujeme tovarovej papiere, papiere peňažného trhu a papiere kapitálového trhu.

Cenné papiere kapitálového trhu je možné rozdeliť na majetkové a dlhové alebo na s pevným úročením, s premenlivým úročením, nulovými platbami, s premenlivým výnosom. Podľa prevoditeľnosti je možné rozdeliť cenné papiere na doručiteľa (majiteľa) a na meno.


Súvisiace pojmy    cs sk