Investičné Fondy

Bilančná hodnota fondu

Koeficient P/B podielového fondu predstavuje vážený priemer ukazovateľov P/B všetkých akcií, ktoré sú v portfóliu fondu.

Derivátový fond vysvetlenie

Derivative fund - Fond, ktorý investuje len do odvodených cenných papierov ako sú futurity, opcie a warranty (opčné listy).

Dlhopisové fondy

Bond Funds Fondy, ktorých minimálne 80 % aktív je investovaných do dlhopisov, majú pomenovanie dlhopisové fondy. Dlhopisové fondy sa delia na dve základné skupiny – fondy zdaňovaných výnosov a fondy komunálnych obligácií.

Fond alokácie aktív

Asset Allocation Fund - AAF Fond, ktorý na základe vzorca optimálneho rozdelenia vkladá disponibilné aktíva do rôznych kategórií aktív ako do akcií, obligácií a iných finančných nástrojov, s cieľom zabezpečiť diverzifikáciu portfólia a stabilný rast. Väčšina AAF investuje najviac 25 % aktív do jednej triedy cenných papierov.

Fond komunálnych dlhopisov

Fond komunálních dluhopisů (Municipal Bond Funds) - Tyto fondy investujú do dlhov vo forme cenných papierov vydávaných samosprávami. Operácie s nimi sa robia v podobe investičných trustov alebo otvorených podielových fondov. Niektoré z nich sa špecializujú na dlhopisy vydané v jednej samosprávnej jednotke, ďalšie vo viacerých samosprávnych jednotkách. Značnou výhodou týchto fondov býva priaznivé zdaňovanie. Nižšie je však nielen zdaňovanie týchto fondov, ale aj ich výnosy.

Fondy bez zaťaženia

Fondy bez zaťaženia (No-load funds) - Fondy, ktoré predávajú svoje cenné papiere priamo investorom, bez pomoci maklérov a nevyberajú špeciálne poplatky pripočítavané k cene cenného papiera. Pozri tiež: Úvodné zaťaženie (Front-end Load), Konečné zaťaženie/výstupný poplatok (Back-end Load), , Poplatok za predaj (Sales charge).

Hedžové fondy

Čo to sú Hedžové fondy (Hedge Funds)? - Súkromné investičné združenia (investment pools), ktorých základnou úlohou je maximalizácia zisku cestou využitia rizikových investičných špekulatívnych stratégií a odvodených cenných papierov.

Vyvážená investičná stratégia

Vyvážená investičná stratégia (Balanced investment strategy) - Metóda rozdelenia aktív a riadenia portfólia podielového fondu zameraná na vyváženie výnosnosti a miery rizika.

Vzájomný fond

Vzájemný fond - (Mutual Fund) - Americký termín pre fond, ktorý má formu akciovej spoločnosti.

Čo je Vyvážený fond

Vyvážený fond (Balanced Fund) je Kategória podielových fondov, ktoré diverzifikujú portfólio prostredníctvom rozdelenia aktív medzi obligácie, akcie, privilegované akcie, čím sa snažia zabezpečiť stabilný príjem a rast. Tieto fondy majú tiež pomenovanie hybridné fondy (hybrid funds). Pre identifikáciu investičného štýlu týchto fondov pre ne analytická spoločnosť Morningstar zostavuje dve matrice: matricu investičného štýlu fondu, špecializujúceho sa na akcie a matricu investičného štýlu fondu špecializujúceho sa na cenné papiere s pevným výnosom.    cs sk