Dôležité pojmy na forexu

Akcie - označenie cenného papiera, ktorý je spojený s právom vlastníka podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej majetku, zisku atď.


Ask - dopytová cena, ktorá je k dispozícii obchodníkovi pre nákup niektorého z obchodných nástrojov.


Backtest - overovanie obchodnej stratégie podľa záznamov z minulosti. Obchodník sa vyhne riziku straty peňazí vyskúšaním svoje stratégie na už známych dátach.


Bid - ponuková cena, ktorú sa obchodník pokúša odkúpiť určitý finančný inštrument.


Broker - firma alebo jednotlivec, ktorý sprostredkováva transakcie medzi obchodníkom a trhom. Uľahčuje obchod medzi dvoma stranami a na oplátku si poberá časť ziskov.


Cash flow - rozdiel medzi príjmami a výdavkami finančných prostriedkov za určité obdobie.


CFD - Contract For Difference - kontrakt na vyrovnanie rozdielu. Ide o zmluvu medzi dvoma stranami, ktorá prikazuje kupujúcemu zaplatiť rozdiel medzi aktuálnou hodnotou a cenou vo vopred stanovenej dobe. Umožňuje investorovi profitovať z nárastu alebo poklesu cien bez nutnosti reálneho vlastníctva inštrumentu.


Denné obchodovanie - investovanie v rámci jedného dňa. Pozícia inštrumentov sa otvárajú a zatvárajú v krátkom časovom úseku.


Dlhá pozícia - situácia, kedy investor nakúpil finančný nástroj a očakáva, že u neho porastie trhová cena.


Emisie - ide o vydaní cenných papierov, teda ich vystavenie, zverejnenie a uvedenie do obehu. Vykonávajú sa priamo spoločnosťou alebo cez banky.


Equity - majetok - hodnota finančných prostriedkov na obchodnom účte po odpočítaní zisku a strát z aktívneho obchodu.


Finančná páka - mechanizmus, ktorý umožnuje obchodovanie s rádovo vyšším kapitálom, než je na účte. Určí sa pomerom medzi reálnou a obchodné sumou. Pomer tiež predstavuje prípadnú hodnotu zisku alebo straty.


Forex - devízový trh - skratka Foreign Exchange. Najväčší mimoburzový trh s vlastnými pravidlami a s celodenným záberom.


Fundament, fundamentálne správa - informácie, ktoré ovplyvňujú vývoj cien na burze. Ich vyhlásenia môže priniesť neočakávané správanie trhu.


Futures, futures kontrakt - dohoda o smene nejakej komodity vo vopred dohodnutej kvalite, cene a dátume. Ide o jeden zo základných obchodných nástrojov.


Gap - ide o veľký skok cien, ktorý väčšinou vzniká cez víkend. Môže byť závislý na nečakaných ekonomických alebo geopolitických udalostiach. Dá sa označiť ako cenová medzera medzi uzavretím a otvorením burzy.


Indikátor - pomocný nástroj v obchodných platformách, podľa ktorého možno správne načasovať vstup na určitú pozíciu.


Insider trading - obchodovanie na základni dôveryhodných informácií dosiahnutých v rámci vnútornej štruktúry spoločnosti alebo štátu. Prináša veľkú výhodu pri obchode na danom trhu.


Istina - zapožičaný finančný obnos. Dlžník platí za požičanie tejto sumy odmenu veriteľovi.


Komodity - významné inštrumenty (obilie, drahé kovy, ropa atď.), Ktoré v dnešnej dobe slúži hlavne ako prostriedky pre obchod pomocou derivátov (futures, opcie a pod.).


Krátka pozícia - situácia, kedy investor predal finančný nástroj a očakáva, že sa u neho navýši trhová cena.


Lot - pevne stanovené množstvo konkrétneho obchodovateľného aktíva. Jedná sa nákupné a predajné jednotku, ktorú si stanovuje burza alebo broker.


Makrodáta - pravidelné správy vyhlasované v rámci jednotlivých ekonomík. Ovplyvňujú ceny na aktuálnom i budúcim trhu.


Margin - marža - čiastka potrebná pre otvorenie určité obchodné pozície. Pri využití finančnej páky je potrebné počítať s dostatočným kapitálom na pokrytie možného hodnoty straty v danom pomere k objemu obchodu.


Market Maker - brokerská spoločnosť, ktorá tvorí trh. Má povinnosť ohodnotiť ceny jednotlivých inštrumentov a ponúkať ich k obchodu.


Menový pár - kombinácia dvoch mien, ktorá vytvára obchodovateľnou jednotku. Vždy platí, že jednu menu obchodník nakupuje a druhú predáva. Pomer medzi cenami sa vyjadruje kurzom.


Money management - vlastné pravidlá nakladania s kapitálom investora. Cieľom je minimalizovať riziká v prípade nepodareného obchode a dlhodobo sa držať v zisku.


Opcie - finančné deriváty, ktoré dávajú investorovi právo nakúpiť alebo predať inštrument za určitú cenu a v určitej dobe.


Overnight - obchod, u ktorého zostáva pozícia otvorená do nasledujúceho dňa. Môže byť zaťažený poplatky pre brokera.


Pip - bod - najmenšia jednotka z pohybu cien menových párov. Väčšinou ide o zmenu na štvrtom desatinnom mieste.


Platforma - softvér, ktorý slúži k online zadávanie obchodných príkazov, sledovanie štatistík a informácií. Jednotliví brokeri využívajú rozdielne programy, ale najčastejším z nich je Meta Trader 4 (MT4).


Pozícia - investície do určitého finančného nástroja. Nákup zodpovedá otvorenie pozície, naopak predaj jej uzavretie.


Rollover - skoková zmena z dôvodu uzatvorenia a otvorenia pracovného dňa burzy. Významná je u obchodovanie s CFD, kedy sa s cieľom zisku odhaduje, či bude skok kladný alebo záporný.


Scalping - najrýchlejší a zároveň najrizikovejšie obchodnej stratégia založená na sekundových alebo minútových nákupoch a predajoch. Vyžaduje veľmi striktné plánovanie.

Spread - rozdiel medzi nákupnou (Ask) a predajné (Bid) cenou. U Forexe sa počíta väčšinou v pipech.


Swap - korekcia u menových párov alebo iných inštrumentov na konci obchodného dňa o 24:00. Určuje sa podľa aktuálnych úrokových rozdielov daných mien a pohybuje sa o tzv. Swapové body.


Technická analýza - najčastejšie a najúčinnejšia metóda predpovede vývoja cien na trhu. Využívajú sa pri nej rôzne formy grafov dostupných dát, ktoré určujú dopyt a ponuku sledovaného inštrumentu.


Trader - človek, ktorý špekuluje s pohybom cudzích mien a ďalších inštrumentov a zarába na ich rozdieloch. Trader nemá v úmysle dané aktívum vlastniť, len po určitú dobu preberá práva s ním obchodovať s cieľom dostať sa k zisku.


Volatilita - kolísavosť kurzu alebo ceny. Vyššia volatilita prináša väčšie možnosti pri obchodovaní a naopak.


Zastavenie strát - využitie príkazu Stop-Loss, ktorý zastaví obchod na vopred stanovenej hranici. Zamedzuje zvyšovanie strát v prípade neočakávaných pohybov na trhu.


Súvisiace pojmy    cs sk