Termínové obchody (Forward)

Forward je termínovaný obchod, v ktorom sa kupujúci zaväzuje odobrať a predávajúci dodať vopred určené množstvo meny vo vopred určenom termíne a pri vopred určenej cene (forwardový kurz).

Uzatváranie forwardových kontraktov je dobrovoľné a zahŕňa vždy dve strany: kupujúceho a predávajúceho. Kúpou termínového kontraktu zaberá kupujúci tzv. Dlhú (long) pozíciu, ktorá ho chráni pred rizikom zvýšenia ceny podkladového aktíva, teda pred zhodnotením cudzej meny, ktorá je predmetom kúpy.

Na druhej strane je predávajúci, ktorý zaujíma krátku (short) pozíciu, ktorá ho chráni pred poklesom ceny podkladového aktíva, teda pred znehodnotením cudzej meny.


Súvisiace pojmy    cs sk