Co je to IPO

IPO (Initial public offering) je šance pro společnost, jak získat velký objem kapitálu, který potřebuje pro počáteční rozvoj, nový investiční záměr nebo pro vyplacení původních podílníků. Veřejná nabídka akcií dává firmám možnost, jak navýšit základní kapitál bez nutnosti sjednávat úvěr. Přináší řadu výhod i rizik.

Veřejná nabídka akcií

IPO je zkratkou pro první veřejnou nabídku akcií společnosti. Z anglického originálu Initial Public Offering. Znamená to vstup společnosti na burzu, společnost bude nadále fungovat jako akciová společnost s veřejně obchodovatelnými akciemi. Společnost formou akcií prodává příslib budoucího zisku. Každý může vložit malý kousek vlastního kapitálu do jmění firmy. Firma pak získaný kapitál investuje dle předem známého záměru a začne realizovat zisky. Formou dividend vyplácí podíly na zisku akcionářům.

Akcie jsou cenným papírem se kterým je možné obchodovat na burze. Není třeba čekat na vyplacení dividend od společnosti. Zisk může investor realizovat i tak, že prodá zakoupená akcii za vyšší cenu novému majiteli.

Prestiž společnosti

První vstup na burzu je pro společnost záležitost obrovské prestiže. Zahájit proces IPO a dovést jej do zdárného konce, tedy až do chvíle, kdy burza poprvé zveřejní titul k obchodování, je zdlouhavý a náročný proces. Společnost, která vstupuje na burzu upevňuje svou pozici na trhu, je vnímána jako důvěryhodná. Získává nejen kapitál pro investiční záměr, ale vstupuje také do povědomí široké veřejnosti.

Díky veřejnému obchodování akcií dochází k jejich vysoké likviditě, akcie pak mohou být rozděleny i mezi management společnosti a zaměstnance formou benefitů. Dochází k většímu sepětí uvnitř firmy, vedení i zaměstnanci jsou zainteresování na budoucím zisku a své úkoly plní svědomitě.

Manažer emise

Emitent, nebo společnost, která se navyšuje základní kapitál, pověřuje investora, zpravidla banku, aby určila cenu akcií, objem upisovaných akcií a cílový trh. Pověřená společnost, která povede celý proces IPO se nazývá underwriter nebo jednoduše manažer emise. Manažer emise je odměňován emitentem, a to procentem z hodnoty upsaného objemu akcií.

Jak IPO probíhá

Nejprve je třeba splnit veškeré podmínky, které stanovuje cílová burza cenných papírů. Především se jedná o účetnictví a audit. Účetnictví musí odpovídat mezinárodním standardům. Podnik musí být transparentní s jasně nastavenými a kontrolovatelnými procesy. Poté je třeba vhodně načasovat samotný vstup na burzu, nejvíce IPO se uskutečňuje v době ekonomického růstu. Je třeba pověřit underwritera a jmenovat realizační tým. Společně se vytipuje burza pro IPO. Společnost bude procházet náročným prověřováním a interním oceňováním. Prověřují se právní, ekonomické, finanční i účetní oblasti. Jakmile je interní ocenění dokončeno, underwriter stanoví možné cenové rozpětí akcií. Poté začne underwriter společnost prezentovat budoucím investorům.

Pro účely prezentace se zpracovává emisní prospekt. V emisním prospektu jsou zveřejněny informace o emitentovi například o jeho finanční stabilitě, investičních záměrech do budoucna nebo způsobu použití kapitálu z veřejné nabídky akcií. Investoři se dozvídají o společnosti a přislíbí budoucí nákup akcií. Zjišťování zájmu investorů je podklad pro metodu bookbuildingu. Bookbuilding je přehledem o nabídce a poptávce. Podle nabídky a poptávky je určený emisní kurz a objem emise pro start na burze. První investoři obvykle nakoupí za nižší cenu a jakmile je spuštěno veřejné obchodování na burze cena začne růst. Nikdo neprodá za méně, než nakoupil a veřejnost má zájem o nový titul. Často titul vzroste o desítky nebo i o stovky procent v prvních hodinách obchodování. IPO je pak pro investory šance, jak dosáhnout obrovského zisku na rychlém prodeji titulu.

Výhody a nevýhody IPO

Výhody IPO

 • získání kapitálu bez ohrožení cash flow podniku, bez úvěrové zátěže,
 • jakmile jednou společnost vstoupí na burzu, může přistoupit k druhotnému úpisu akcií a získat další kapitál,
 • zainteresování managementu a zaměstnanců formou zaměstnaneckých akcií,
 • vstup na burzu je pro společnost prestiž, o práci se bude ucházet mnohem více kandidátů, snadněji si vybere talentované zaměstnance, lépe získá úvěry,
 • snadnější fúze a akvizice v budoucnu díky veřejnému kótování akcií, hodnota je lépe měřitelná.

 

Nevýhody IPO

 • proces IPO je časově i finančně velmi nákladný,
 • je nutné provést řadu interních změn,
 • pokud bude cena akcií kolísat, znamená to ohrožení společnosti,
 • společnost bude posuzována pouze podle hodnoty akcií bez ohledu na její skutečnou výkonnost,
 • strategie, které se používají pro umělé zvýšení ceny akcií na burze jsou pro společnost rizikem,
 • firma musí zveřejnit interní materiály, které může využít konkurence,
 • v budoucnu mohou vzniknout soudní spory ohledně skutečné hodnoty akcií, společnosti bývají obviňovány z ovlivňování ceny akcií.

 

Některé společnosti se vyhýbají metodě bookbuildingu a přistupují raději k přímému úpisu akcií, kdy akcie od společnosti zakoupí investiční banka za fixní cenu a ta je dále prodává. Vytvoří se tím sekundární trh. Další možností je nabízení akcií formou holandské aukce. Akcie jsou prodány tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu.

 

Rizika IPO:

 • statistická šetření ukazují, že cena akcií má tendenci okamžitě růst po prvotním uvedení na trh, velmi rychle však jejich cena klesá, zpravidla do tří měsíců, a to i na polovinu hodnoty,
 • společnosti, které přistoupily k IPO měly podle průzkumů v následujících 3 až 5 letech nižší výkonnost, vyšší výkon byl zaznamenán jen v prvních 6 měsících po IPO, díky získanému kapitálu,
 • o propagaci společnosti se stará underwriter, tedy manažer emise (investiční banka), ta může akcie společnosti špatně ohodnotit, nadhodnocení společnost ohrožuje,
 • IPO láká investory spíše ke krátkodobému zisku, dlouhodobí investoři ji nevyhledávají,
 • management a zaměstnanci, kteří získají zaměstnanecké akcie jako bonus je mohou začít rychle prodávat a ohrozit cenu akcií na burze.

 

Závěr

Společnosti přistupují k veřejné nabídce akcií proto, aby získali investiční kapitál bez nutnosti sjednání úvěru. Společnosti navýší základní kapitál vydáním nových akcií. Pro podnik by bylo příliš složité hledat jednotlivé investory, proto nabídne své akcie veřejnosti na burze. Firma tak vstoupí do širšího povědomí, je vnímána jako stabilní, spolehlivá a s transparentními procesy. Pro drobné investory je téměř nemožné získat primární úpis akcií.

Pro investory je IPO zajímavé zejména v prvních chvílích po uvedení titulu na trh. Investoři mohou realizovat obrovské zisky. Dlouhodobí investoři však IPO nevyhledávají.

Prudké kolísání ceny akcií mohou společnost v budoucnu ohrozit. K veřejné nabídce akcií by tak měla přistoupit pouze velmi silná společnost s vybudovanou pozicí na trhu.