Kto rządzi na Forex

Uczestnicy rynku forex. W ostatnich latach znacznie poszerzyła się grupa uczestników rynku forex: początkowo był on zdominowany głównie przez banki, dokonujące transakcji między sobą, dziś działa na nim wiele różnorakich instytucji, takich jak brokerzy czy animatorzy rynku, a wśród nich korporacje niefinansowe, firmy inwestycyjne, fundusze emerytalne i hedgingowe.

Współczesny rynek walutowy obsługuje już nie tylko eksporterów i importerów, korzystają z niego inwestorzy zagraniczni i stanowi on miejsce przepływu wielu rodzajów kapitału. W ostatnim czasie dużą popularność zdobył jednosesyjny handel walutami (daytrading), wiele firm oferuje obecnie możliwość uczestnictwa w nim także drobnym inwestorom

Handluj Forex, akcje, ETF i Opcje
76.4% CFD rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty

Forex jest rynkiem pozagiełdowym

('over the counter', w skrócie: OTC), co oznacza, że nie istnieje regulująca go centralna giełda ani ośrodek rozliczeń transakcji. Na świecie istnieje jednak kilka ośrodków, gdzie koncentruje się handel walutami. Są to: (wg znaczenia) Londyn, Nowy Jork, Tokio, Singapur, Frankfurt, Genewa i Zurych, Paryż oraz Hong Kong.

Transakcje pomiędzy uczestnikami tego rynku bazują na zaufaniu i reputacji w kwestii dotrzymywania zobowiązań. W przypadku transakcji pomiędzy bankami handel opiera się wyłącznie na tych zasadach. Na rynku detalicznym klienci wymagają pisemnej, prawnie wiążącej umowy z brokerem w zamian za depozyt zabezpieczający, stanowiący podstawę dla ich transakcji.

Uczestnicy rynku forex

Niektórzy uczestnicy rynku forex uczestniczą także w rynkach towarowych, przeprowadzając międzynarodowe transakcje kupna i sprzedaży. Inni działają na polu inwestycji bezpośrednich w nieruchomości przemysłowe i urządzenia lub na rynku pieniężnym w międzynarodowym obrocie krótkoterminowymi instrumentami dłużnymi.

Różnoracy inwestorzy, gracze stosujący hedging i spekulanci działają na rynku w różnych horyzontach czasowych: od kilku minut po wiele lat.

Jednak bez względu na to, czy są to uczestnicy prywatni, czy instytucjonalni oraz czy motywuje ich chęć inwestowania, hedgingowania, spekulacji, arbitrażu, regulowania należności importowych, czy też chęć manipulacji kursami – wszyscy oni wywierają wpływ na podaż i popyt walut, a tym samym na ich kursy.