Dôležité pojmy na forexu

Akcie - označenie cenného papiera, ktorý je spojený s právom vlastníka podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej majetku, zisku atď.

Ask - dopytová cena, ktorá je k dispozícii obchodníkovi pre nákup niektorého z obchodných nástrojov.

Backtest - overovanie obchodnej stratégie podľa záznamov z minulosti. Obchodník sa vyhne riziku straty peňazí vyskúšaním svoje stratégie na už známych dátach.

Bid - ponuková cena, ktorú sa obchodník pokúša odkúpiť určitý finančný inštrument.

Broker - firma alebo jednotlivec, ktorý sprostredkováva transakcie medzi obchodníkom a trhom. Uľahčuje obchod medzi dvoma stranami a na oplátku si poberá časť ziskov.

Cash flow - rozdiel medzi príjmami a výdavkami finančných prostriedkov za určité obdobie.

CFD - Contract For Difference - kontrakt na vyrovnanie rozdielu. Ide o zmluvu medzi dvoma stranami, ktorá prikazuje kupujúcemu zaplatiť rozdiel medzi aktuálnou hodnotou a cenou vo vopred stanovenej dobe. Umožňuje investorovi profitovať z nárastu alebo poklesu cien bez nutnosti reálneho vlastníctva inštrumentu.

Denné obchodovanie - investovanie v rámci jedného dňa. Pozícia inštrumentov sa otvárajú a zatvárajú v krátkom časovom úseku.

Dlhá pozícia - situácia, kedy investor nakúpil finančný nástroj a očakáva, že u neho porastie trhová cena.

Emisie - ide o vydaní cenných papierov, teda ich vystavenie, zverejnenie a uvedenie do obehu. Vykonávajú sa priamo spoločnosťou alebo cez banky.

Exekúcia pokynov - Vaše pokyny sú priamo exekuovány za ceny podľa živých dát. Nemalo by sa stávať, že dochádza k oneskoreniu medzi plnením, tak ako napríklad u akcií. Bohužiaľ v prípade vysokej volatility, bežne dochádza k oneskoreniu plnenia - slippage, pri plnení obchodných prípadov, (najmä pri vyhlasovaní správ).

Equity - majetok - hodnota finančných prostriedkov na obchodnom účte po odpočítaní zisku a strát z aktívneho obchodu.

Finančná páka - mechanizmus, ktorý umožnuje obchodovanie s rádovo vyšším kapitálom, než je na účte. Určí sa pomerom medzi reálnou a obchodné sumou. Pomer tiež predstavuje prípadnú hodnotu zisku alebo straty.

Forex - devízový trh - skratka Foreign Exchange. Najväčší mimoburzový trh s vlastnými pravidlami a s celodenným záberom.

Fundament, fundamentálne správa - informácie, ktoré ovplyvňujú vývoj cien na burze. Ich vyhlásenia môže priniesť neočakávané správanie trhu.

Futures, futures kontrakt - dohoda o smene nejakej komodity vo vopred dohodnutej kvalite, cene a dátume. Ide o jeden zo základných obchodných nástrojov.

Gap - ide o veľký skok cien, ktorý väčšinou vzniká cez víkend. Môže byť závislý na nečakaných ekonomických alebo geopolitických udalostiach. Dá sa označiť ako cenová medzera medzi uzavretím a otvorením burzy.

Indikátor - pomocný nástroj v obchodných platformách, podľa ktorého možno správne načasovať vstup na určitú pozíciu.

Insider trading - obchodovanie na základni dôveryhodných informácií dosiahnutých v rámci vnútornej štruktúry spoločnosti alebo štátu. Prináša veľkú výhodu pri obchode na danom trhu.

Istina - zapožičaný finančný obnos. Dlžník platí za požičanie tejto sumy odmenu veriteľovi.

Komodity - významné inštrumenty (obilie, drahé kovy, ropa atď.), Ktoré v dnešnej dobe slúži hlavne ako prostriedky pre obchod pomocou derivátov (futures, opcie a pod.).

Krátka pozícia - situácia, kedy investor predal finančný nástroj a očakáva, že sa u neho navýši trhová cena.

Lot - pevne stanovené množstvo konkrétneho obchodovateľného aktíva. Jedná sa nákupné a predajné jednotku, ktorú si stanovuje burza alebo broker.

Makrodáta - pravidelné správy vyhlasované v rámci jednotlivých ekonomík. Ovplyvňujú ceny na aktuálnom i budúcim trhu.

Margin - marža - čiastka potrebná pre otvorenie určité obchodné pozície. Pri využití finančnej páky je potrebné počítať s dostatočným kapitálom na pokrytie možného hodnoty straty v danom pomere k objemu obchodu. Marža - čiže zúčtovacia záloha je množstvo peňazí potrebných pre otvorenie pozície, ktorú nám poskytovateľ blokuje, akonáhle vstúpime do obchodu. Ide o záloha brokera, ktorá sa kryje v prípade, že obchod ide opačným smerom proti nášmu predpokladu. Ak blokovaná marža klesne pod určitú úroveň, tak broker automaticky uzavrie stratový obchod tak aby vždy dochádzalo k finančnému krytiu. Tu je veľmi nutné upozorniť, že je možné sa vyhnúť tejto situácii použitím striktného Money Managenentu, Position Sizing a zadávaním trailing stopu ku každej pozícii.

Margin call - Margin call sa prejaví, akonáhle vám klesne príslušný margin pod stanovenú hladinu, váš obchod prípadne obchody, budú automaticky poskytovateľom uzavreté.

Market Maker - brokerská spoločnosť, ktorá tvorí trh. Má povinnosť ohodnotiť ceny jednotlivých inštrumentov a ponúkať ich k obchodu.

Menový pár - kombinácia dvoch mien, ktorá vytvára obchodovateľnou jednotku. Vždy platí, že jednu menu obchodník nakupuje a druhú predáva. Pomer medzi cenami sa vyjadruje kurzom.

Money management - vlastné pravidlá nakladania s kapitálom investora. Cieľom je minimalizovať riziká v prípade nepodareného obchode a dlhodobo sa držať v zisku.

Opcie - finančné deriváty, ktoré dávajú investorovi právo nakúpiť alebo predať inštrument za určitú cenu a v určitej dobe.

Overnight - obchod, u ktorého zostáva pozícia otvorená do nasledujúceho dňa. Môže byť zaťažený poplatky pre brokera.

Pip - bod - najmenšia jednotka z pohybu cien menových párov. Väčšinou ide o zmenu na štvrtom desatinnom mieste.

Platforma - softvér, ktorý slúži k online zadávanie obchodných príkazov, sledovanie štatistík a informácií. Jednotliví brokeri využívajú rozdielne programy, ale najčastejším z nich je Meta Trader 4 (MT4).

Pozícia - investície do určitého finančného nástroja. Nákup zodpovedá otvorenie pozície, naopak predaj jej uzavretie.

Rollover - skoková zmena z dôvodu uzatvorenia a otvorenia pracovného dňa burzy. Významná je u obchodovanie s CFD, kedy sa s cieľom zisku odhaduje, či bude skok kladný alebo záporný.

Relatívna sila mien - Indikátor relatívnej sily mien nám ukazuje, aký je vzťah danej meny voči iným menám. Využitie relatívnej sily vyjadruje, že ak je napr. Relatívna sila mien - USD rastúca a relatívna sila GBP klesajúci (EUR), znamená to, že menový pár GBP / USD bude oslabovať, rovnako ako EUR / USD.

Scalping - najrýchlejší a zároveň najrizikovejšie obchodnej stratégia založená na sekundových alebo minútových nákupoch a predajoch. Vyžaduje veľmi striktné plánovanie.

Spread - rozdiel medzi nákupnou (Ask) a predajné (Bid) cenou. U Forexe sa počíta väčšinou v pipech.

Swap - korekcia u menových párov alebo iných inštrumentov na konci obchodného dňa o 24:00. Určuje sa podľa aktuálnych úrokových rozdielov daných mien a pohybuje sa o tzv. Swapové body.

Technická analýza - najčastejšie a najúčinnejšia metóda predpovede vývoja cien na trhu. Využívajú sa pri nej rôzne formy grafov dostupných dát, ktoré určujú dopyt a ponuku sledovaného inštrumentu.

Trader - človek, ktorý špekuluje s pohybom cudzích mien a ďalších inštrumentov a zarába na ich rozdieloch. Trader nemá v úmysle dané aktívum vlastniť, len po určitú dobu preberá práva s ním obchodovať s cieľom dostať sa k zisku.

Termínové obchody (Forward) - Forward je termínovaný obchod, v ktorom sa kupujúci zaväzuje odobrať a predávajúci dodať vopred určené množstvo meny vo vopred určenom termíne a pri vopred určenej cene (forwardový kurz). Uzatváranie forwardových kontraktov je dobrovoľné a zahŕňa vždy dve strany: kupujúceho a predávajúceho. Kúpou termínového kontraktu zaberá kupujúci tzv. Dlhú (long) pozíciu, ktorá ho chráni pred rizikom zvýšenia ceny podkladového aktíva, teda pred zhodnotením cudzej meny, ktorá je predmetom kúpy. Na druhej strane je predávajúci, ktorý zaujíma krátku (short) pozíciu, ktorá ho chráni pred poklesom ceny podkladového aktíva, teda pred znehodnotením cudzej meny.

Volatilita - kolísavosť kurzu alebo ceny. Vyššia volatilita prináša väčšie možnosti pri obchodovaní a naopak.

Zastavenie strát - využitie príkazu Stop-Loss, ktorý zastaví obchod na vopred stanovenej hranici. Zamedzuje zvyšovanie strát v prípade neočakávaných pohybov na trhu.