Technická analýza

Technická analýza je často považovaná za najprecíznejší nástroj na predpoveď budúcich pohybov cien na forexových trhoch. Jej efektivitu môžeme ešte zvýšiť kombináciou s fundamentálnou analýzou. Pred vstupom na trh by sme mali mať na pamäti tri základné princípy:

Historické vzorce sa opakujú: Vzory na grafoch a bariéry odhaľujú opakujúce sa tendencie.

Ceny nasledujú trend: Identifikácia smeru trendu môže napovedať budúce pohyby cien.

Trh už zohľadňuje všetky dostupné informácie: Cena akcie alebo kontraktu reflektuje všetky aktuálne dostupné informácie vrátane neočakávaných správ.

Používanie technickej analýzy nezaručuje premenenie na milionára, no štatistiky ukazujú, že úspešní forexoví obchodníci sa na ňu spoliehajú. Kľúčom k úspechu je pochopenie a aplikácia spomínaných troch princípov. Technická analýza nám môže pomôcť identifikovať trend, dynamiku a predpokladanú cenu. Dôležité je vedieť, kedy obchodovať v súlade s trendom a kedy proti nemu. To si vyžaduje komplexnejší prístup.

Ako funguje Technická analýza?

Technická analýza je metóda hodnotenia finančných trhov, ktorá sa sústreďuje na štúdium historických cenových dát a trhových trendov s cieľom predpovedať budúce pohyby cien. Využíva rôzne grafy a matematické indikátory na identifikáciu vzorcov a trendov v cenových pohyboch. Dôležitou súčasťou technickej analýzy sú indikátory a kĺzavé priemery, ktoré poskytujú obchodníkom nástroje na analyzovanie trhových podmienok a rozhodovanie o obchodných príležitostiach.

Voľba stratégie

Stratégie pri obchodovaní závisí od mnohých faktorov, vrátane toho, či preferujete krátkodobé alebo dlhodobé obchodovanie. Je možné, že z dlhodobého hľadiska bude trend rastúci, zatiaľ čo krátkodobé grafy môžu ukazovať opačný smer. Preto je kľúčové mať prehľad o vlastnom obchodnom štýle a cieľoch, aby ste mohli efektívne interpretovať trhové signály a prispôsobiť sa im.

Úspešná analýza trhov vyžaduje čas a skúsenosti. Niekedy môže byť užitočné využiť aj zdravý sedliacky rozum. V kontexte technickej analýzy je však dôležité spoliehať sa na pomôcky, ako sú rôzne indikátory a kĺzavé priemery. Existuje mnoho druhov indikátorov, a preto sa zameriame na niektoré z najčastejšie používaných nástrojov na analýzu trhu. Dôležité je mať na pamäti, že tieto indikátory by mali slúžiť ako pomocné nástroje, nie ako hlavné rozhodovacie kritériá, pretože existuje široká škála indikátorov, z ktorých každý môže poskytnúť unikátny pohľad na trhové podmienky.

Kĺzavé priemery

Kĺzavé priemery sú kľúčové pre orientáciu v trendoch trhu. Poskytujú priemer zatváracích cien aktív za určité obdobie, čím pomáhajú identifikovať smer pohybu cien. Významným aspektom je, že kĺzavé priemery samy osebe nezaručujú zmenu trendu, ale pomáhajú v jeho identifikácii. Na analýzu krátkodobých trendov sa často využívajú 5-dňové a 20-dňové priemery, zatiaľ čo pre dlhodobú perspektívu môžeme aplikovať 40-dňové a 200-dňové priemery.

Dôležitým indikátorom je moment, keď kĺzavý priemer prekročí cenu aktíva na grafe, čo naznačuje potenciálnu zmenu smeru trendu. Vzostup cez priemer signalizuje možný rastový trend, zatiaľ čo prekročenie smerom nadol naznačuje poklesový trend.

Existujú tri základné typy kĺzavých priemerov: Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA), exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) a lineárne vážený kĺzavý priemer (LWMA). Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) je najzákladnejší, predstavuje priemernú hodnotu určitého počtu zatváracích cien za určité obdobie. Napríklad 5-dňový SMA sa vypočíta ako aritmetický priemer zatváracích cien za posledných 5 obchodných dní.

Ukážka výpočtu: Predpokladajme, že akcia XXX uzavrela posledných 5 dní na hodnotách 10, 11, 12, 13 a 14. Vypočítané 5-dňové SMA na konci posledného dňa je 12 (súčet 60 delený počtom dní, teda 5). Toto je značené ako SMA(5) = 12.

Charakteristickým znakom kĺzavých priemerov je ich dynamická povaha – s každým novým obchodným dňom sa priemer aktualizuje odstránením najstaršej hodnoty a pridaním najnovšej, čo zabezpečuje, že indikátor efektívne reflektuje aktuálne trhové podmienky.

Bollingerove pásma

Bollingerove pásma primárne poskytujú prehľad o trhovej volatilite. Keď sú pásma ďaleko od seba, naznačuje to vysokú volatilitu, zatiaľ čo zblíženie pásiem signalizuje pokles volatility a predpokladaný silný trhový pohyb v jednom smere.

Tento indikátor často slúži ako doplnkový nástroj k ďalším analýzam, a to na potvrdenie trendu, alebo ako pomoc pri rozhodovaní o vhodnom čase pre vstup alebo výstup z pozície. Signály pre nákup alebo predaj sú odvodené od momentu, kedy aktuálna cena prekríži jednu z hraníc Bollingerových pásiem.

Nákupný signál je indikovaný, keď sa cena priblíži k dolnej hranici pásma, ale neprepadne sa pod ňu, prípadne keď sa z nej vráti späť nahor.

Predajný signál je naopak indikovaný, keď sa cena priblíži k hornej hranici pásma, ale neprekoná ju smerom nahor.

Na forexových platformách sa najčastejšie stretávame s nastavením týchto pásiem na 20-dňové obdobie s dvoma štandardnými odchýlkami. Pre intradenné obchody sa tieto parametre často upravujú na polovicu. Zaujímavým využitím Bollingerových pásiem je aj pri identifikácii nákupných alebo predajných príležitostí pri tzv. dvojitých dňoch alebo vrcholoch.

Nákup pri dvojitom dne možno identifikovať, keď cena prepadne dolnú hranicu pásma, no nasledujúce dno zostáva nad touto hranicou, čo znamená, že sa cena drží vnútri pásiem.

Predaj pri dvojitom vrchole nastáva, keď cena prekoná hornú hranicu pásma, ale nasledujúci vrchol sa už neudrží nad touto hranicou a vráti sa dovnútra pásiem.

MOMENTUM indikátor

Ide o jeden zo základných indikátorov, ktoré vyjadrujú silu trhu v daný okamih alebo predikciu.

Ukazuje nám silu trendu a vyjadruje momentálnu náladu na trhoch. Graficky nám zobrazuje silu trendu. Keď trend naberá na sile, momentum je vysoko a naopak. Keď momentum slabne, vyjadruje to buď korekciu, obrat trendu, alebo dočasnú stagnáciu. U tohto indikátora môžeme zvoliť periódu - interval. ten sa pohybuje zvyčajne v hodnote 10, ale ako vždy možno ľubovoľne nastaviť, podľa potreby.

Nákupný signál predpokladáme, keď indikátor momentum prekročí základná - nulovú čiaru smerom zospodu nahor.

Predajný signál keď cena pretne nulovú čiaru z vrchu nadol.

Vhodnú kombináciu týchto signálov si musíte odskúšať sami na základe skúseností. Ako vždy, nič nie je isté a často sa objavujú falošné signály, kedy Scalper vidí stopp losy umiestnené v trhu a zámerne pošlú trh na chvíľu na druhú stranu.

MACD indikátory

Je vlastne metóda, ktorá zobrazuje rozdiel medzi 26 dňovým kĺzavým priemerom a 12 tich denným kĺzavým priemerom. Ako základ sa berie 9 dňové priemer. Indikuje nám, že ak sa spomínané priemery krížia pod základné linkou, ide o predajné signály, pokiaľ sa krížia nad linkou, ide o nákupné signály. Ak MACD robí vyššie minimá je to signál k vzostupu. Keď robí naopak nižšia maxima (Highs), predpokladá sa predajné smer.