Co je to Dividenda

Dividendy vyplácené u akcií přinášejí pravidelný výnos, tzv. dividendu. Dividenda nabízí výnos vyplácený společností (emitentem) akcionářům, kteří vlastní cenné papíry emitenta, v tzv. rozhodný den – den pro výplatu dividendy, který si každá firma určuje, dividendu může společnost vyplácet měsíčně, čtvrtletně, nebo jednou za rok. Pokud se firmě nad očekávaní daří, může vyplácet i tkz. neočekávanou dividendu.

Je tedy proto dobré vědět, kdy je termín vyplácení dividend, aby se nestalo, že akcie prodám před tímto termínem a dividendu by tak dostal investor, který je ode mě koupil. Dividenda je spojena s držením akcií, pokud nevlastníte akcie společnosti, dividendu nemůžete dostat. Akcie je cenný papír, který zakládá svému majiteli (akcionáři) právě podíl na majetku akciové společnosti. Práva a povinnosti majitele akcie upravuje kromě obchodního zákoníku také zákon o cenných papírech. Dividendy jsou vypláceny na základě drženého podílu investora ve společnosti díky níž investor získá fixní částku za každou vlastněnou akcii. Například pokud ČEZ vyplácí dividendy ve výši 100 kč a investor má 100 akcií, obdrží dividendu 10 000 korun ročně.

V souvislosti s vyplácením výnosů z dividend je důležité si pamatovat i termíny:

  1. Den vyhlášení dividendy – datum, kdy společnost oznámí úmysl vyplatit dividendu, kdy také oznámí výši dividendy a rozhodný den pro výplatu dividendy (ex-dividend date).
  2. Ex-dividend date – datum rozhodného dne pro výplatu dividendy, kdy se cena dividendové akcie bude obchodovat snížená o výši dividendy. Dividendy obdrží pouze investoři, kteří vlastnili akcie před ex-dividend date.
  3. Výplata dividendy – datum, kdy jsou dividendy vyplaceny investorům.

Propad akcie po dividendě

Následující obchodní den po vyplacení reagují akcie obvykle technickou korekcí o čistou výši dividendy. Pokles nemusí být přesně ve výši dividendy, záleží na aktuálním vývoji na akciovém trhu. V některých případech může růst kurzu v reakci na nové informace a technickou korekci zcela vykompenzovat, dalším rozhodujícím faktorem je skutečnost, zda společnost dividendy vyplácí pravidelně každý rok.

Kdy společnosti dividendy vyplácejí?

Většina titulů má rozhodný den pro výplatu dividendy shodný s rozhodným dnem pro konání valné hromady, která rozhoduje o zisku (a jeho rozdělení) za uplynulý rok. Termín je plně v kompetenci valné hromady. O její výši rozhoduje každý rok s ohledem na dosažený hospodářský výsledek valná hromada složené z akcionářů. Výše dividendy je proměnlivá, čímž se akce odlišuje od cenných papírů s pevným a pravidelným výnosem (vkladní knížky, termínované vklady či obligace).

Výplata dividend nemusí probíhat pouze době, kdy je firma zisková. Každá společnost má tzv. dividendovou politiku. Nejkvalitnější americké akciové společnosti rozumnou dividendovou politikou dokáží vyplácet pravidelné dividendy i v době, kdy dosahuje ztrátu. Je to možné díky tomu, že během ziskových let společnost část zisku odkládá do nerozděleného zisku na horší časy.

Proč je dividenda důležitá

Dividendy dlouhodobě představují klíčový faktor, který ovlivňuje celkové výnosy investorů z držení akcií. Empirické důkazy ukazují, že portfolia, která obsahují cenné papíry s vyšším dividendovým výnosem, často dosahují lepšího zhodnocení než ta s nižším dividendovým výnosem. To je způsobeno faktem, že akcie s vyššími dividendami obvykle vykazují menší volatilitu. Výnos z dividend tak působí jako stabilizující prvek, který tlumí výkyvy cen akcií.

Další důležitý aspekt spočívá ve faktu, že výplata dividend často odráží finanční zdraví firmy. Nicméně to není pravidlo bez výjimek. Investor by měl vždy ověřit, zda společnost skutečně generuje dostatek volných prostředků pro výplatu dividend, a nevyplácí je například z půjčených peněz.

V neposlední řadě je důležité zmínit, že reinvestované dividendy hrají významnou roli v růstu hodnoty investorova portfolia. Mnoho ETF proto nabízí automatickou reinvestici dividend. Tyto ETF umožňují investorům nestarat se o výnosy z dividend, protože je automaticky reinvestují zpět, což podporuje další zhodnocení jejich investice.

Jak se vyplácejí dividendy

Pokud jde o cenné papíry, které jsou vedeny na majetkovém účtu investora, bývají dividendy vyplacené přímo majiteli, který je v rozhodující den vlastníkem s nárokem na dividendu. Nejčastějším způsobem je dnes výplata dividendy na váš účet u vašeho broker, dividenda již bývá zdaněna. Dříve byl bězný hotovostní výběr v síti poboček banky, která byla výplatou dividendy pověřena.

Zahraniční dividendy připisují obchodníci s cennými papíry svým klientům na obchodní účet hned po tom, jak je dostanou. Dividenda je připisována v hrubé výši. Spolu s jejím připsáním se zároveň provede zúčtování daňové srážky.

Výplata dividend českých akcií

Výplata dividend probíhá vždy přes vybraného zprostředkovatele, kterého emitent určil. V Čechách to bývají různé banky, např. Česká spořitelna u akcií Telefonica O2. Sledujte webové stránky firmy pro investory a rozhodné datum pro výplat dividendy. Obvykle je možné zažádat o bezhotovostní výplatu dopisem opatřeným úředním ověřením vaší identity anebo je na základě občanského průkazu vyplatit na přepážce banky, nicméně většinou jsou již dividendy vyplaceny také na obchodní účet u brokera.

Výplata dividend z USA

U cenných papírů z amerických burz dochází k automatické výplatě dividend v dolarech přímo na obchodní účet u vašeho brokera. Ve velmi krátké lhůtě po rozhodném dni tedy můžete dividendu reinvestovat.

Co přinášejí akcie kromě dividend?

S akciemi velkých společností se obchoduje na burze. Na cenu akcie ovlivňuje množství faktorů. Investor tedy může kromě dividend získat i na rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou. Podle statistických průzkumů je dlouhodobá držení akcií velkých korporátních firem výnosnější než jiné investice.

Podobné:   Co jsou cyklické akcie? Tržní cyklus u některých akcií

Právo podílet se na řízení společnosti

Řízení v akciové společnosti probíhá ve více stupních. Nejvyšším orgánem je valná hromada. Je to vlastně oficiální setkání akcionářů, na němž se rozhoduje o nejdůležitějších otázkách budoucnosti firmy. Valné shromáždění volí členy představenstva, kteří zastupují v řízení společnosti **akcionářů** a jsou zodpovědní za to, aby byly splněny všechny schválené požadavky valné hromady.

Akcionáři si také volí členy dozorčí rady, kteří kontrolují činnost představenstva, např. aby představenstvo nerozkradlo majetek akciové společnosti.

Aby jste byli pozváni na valnou hromadu, musíte držet určité procento akcií společnosti, většinou 5% a více, takže to určitě není tak, že pokud nakoupíte hrstku akcií, že vám automatický vzniká právo účastnit se valné hromady.

Právo podílet se na zisku společnosti

Každá akciová společnost má cíl generování zisku, a právo na podíl na tomto zisku je jedním z klíčových aspektů fungování těchto společností. Každoročně se valná hromada sejde, aby rozhodla o rozdělení zisku společnosti, který může být využit různými způsoby.

Jednou z možností je ponechat zisk uvnitř společnosti pro její další rozvoj, což je označováno jako nerozdělený zisk. Společnost může také použít tento zisk na úhradu ztrát z minulých let. Další běžnou praxí je vyplácení dividend akcionářům, což je pro ně přímým finančním přínosem z jejich investice do společnosti.

Kromě toho může být zisk použit na vyplacení tantiém, což jsou odměny pro představenstvo, nebo na zvýšení základního kapitálu společnosti, což pomáhá v jejím dalším růstu a stabilizaci.

Které české (akcie) společnosti vyplácí dividendu?

V následují tabulce jsou společnosti na české burze v Praze, které pravidelně vyplácejí dividendu. Při porovnávání titulů je nutné brát v úvahu nejen absolutní výši dividendy, ale i její poměr ke kurzu akcie – tzv. dividendový výnos. České akcie patří ze svým dividendovým výnosem, mezi nejlepší v Evropě s ročním průměr kolem 6%. Pro více informací, o jednotlivých akciích, proklikněte na danou akcii v tabulce.

Dividendový slovník

Dividenda je peněžitý podíl z čistého zisku akciové společnosti vyplacený akcionářům. Vyjadřuje se buď pevnou částkou nebo v procentech z hodnoty akcie. Výše dividendy je jedním z činitelů ovlivňujících kurz akcie. Dividendy musí být vždy před samotnou výplatou deklarovány představenstvem společnosti. Rozlišujeme proto několik důležitých dat spojených s výplatou dividendy.

Dividenda (Dividend): Část zisku společnosti vyplácená akcionářům.

Výnos z dividendy (Dividend Yield): Poměr mezi hodnotou vyplacené dividendy a cenou akcie.

Vyhlášení dividendy (Declaration Date): Datum, kdy společnost oznámí výplatu a výši dividendy.

Uzávěrka (Record Date): Datum, kdy musíte být oficiálně zaznamenáni jako akcionář, abyste měli nárok na dividendu.

Ex-dividendy (Ex-Dividend Date): Datum, po kterém noví kupci akcií nebudou mít nárok na aktuálně vyhlášenou dividendu.

Výplata (Payment Date): Datum, kdy jsou dividendy skutečně vypláceny akcionářům.

Zachování dividendy (Dividend Retention): Rozhodnutí společnosti reinvestovat zisk místo jeho vyplacení jako dividendy.

Dividendový výplatní poměr (Dividend Payout Ratio): Procento zisku vypláceného jako dividenda.

Dividendová politika (Dividend Policy): Strategie určující, jak bude zisk rozdělen mezi reinvestice a výplatu dividend.

Kumulativní dividenda (Cumulative Dividend): Typ dividendy, která garantuje preferenčním akcionářům vyplacení nevyplacených dividend před jakýmikoli dividendami pro běžné akcionáře.

Akcie s vysokým dividendovým výnosem (High Dividend Yield Stocks): Akcie společností, které pravidelně vyplácejí vysoké dividendy v poměru k ceně akcie.

Závěr + shrnutí

Dividendy, které akciové společnosti vyplácejí svým akcionářům, představují pro investory pravidelný výnos, označovaný jako dividenda. Dividenda je vyplácena společnostmi (emitenty) akcionářům, kteří vlastní akcie společnosti k určitému datu, známému jako rozhodný den pro výplatu dividendy. Výplaty dividend se liší – může to být měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. Při nadstandardním výkonu může společnost vyplácet i neočekávanou dividendu.

Pro investory je klíčové znát termín vyplácení dividend, aby se vyhnuli prodeji akcií před tímto datem a následné ztrátě dividendy, která by připadla novému majiteli akcií. Dividenda je spojena s vlastnictvím akcií a je regulována zákony, jako je obchodní zákoník a zákon o cenných papírech.

Klíčové termíny spojené s vyplácením dividend zahrnují den vyhlášení dividendy, ex-dividend date (datum, kdy se akcie obchodují bez nároku na dividendu), a datum výplaty dividendy. Akcie obvykle reagují technickou korekcí po vyplacení dividendy, ačkoliv jejich cena nemusí klesnout přesně o výši dividendy, závisí to na tržních podmínkách.

Reinvestované dividendy mohou významně přispět k růstu hodnoty investičního portfolia, což je důvod, proč mnoho ETF nabízí automatickou reinvestici dividend. Výplata dividend probíhá buď přímo na účet investora nebo přes zprostředkovatele, jako jsou banky nebo obchodníci s cennými papíry. V případě zahraničních akcií je dividendová výplata obvykle automatická a již zdaněná.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, ETF, Krypto i Forex
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
Neomezený demo účet. Žádné poplatky za výběr nebo vklad. Upozornění na pohyby ceny i formou SMS. Česká podpora na online chatu.
4.0
80% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz