Co je to Dividenda a jak ji získat?

Co je to dividenda? Jak získat dividendu? Jak se dividendy vyplácejí? Rozhodné datum pro výplatu, jak určit dividendový výnos? Další informace v článku

Dividendy vyplácené u akcií přinášejí pravidelný výnos, tzv. dividendu. Dividenda je výnos vyplácený společností (emitentem) akcionářům, kteří vlastní cenné papíry emitenta, v tzv. rozhodný den – den pro výplatu dividendy, který si každá firma určuje, dividendu může společnost vyplácet měsíčně, čtvrtletně, nebo jednou za rok. Pokud se firmě nad očekávaní daří, může vyplácet i tkz. neočekávanou dividendu.

Je tedy proto dobré vědět, kdy je termín vyplácení dividend, aby se nestalo, že akcie prodám před tímto termínem a dividendu by tak dostal investor, který je ode mě koupil. Dividenda je spojena s držením akcií, pokud nevlastníte akcie společnosti, dividendu nemůžete dostat. Akcie je cenný papír, který zakládá svému majiteli (akcionáři) právě podíl na majetku akciové společnosti. Práva a povinnosti majitele akcie upravuje kromě obchodního zákoníku také zákon o cenných papírech. Dividendy jsou vypláceny na základě drženého podílu investora ve společnosti díky níž investor získá fixní částku za každou vlastněnou akcii. Například pokud ČEZ vyplácí dividendy ve výši 100 kč a investor má 100 akcií, obdrží dividendu 10 000 korun ročně.

V souvislosti s vyplácením výnosů z dividend je důležité si pamatovat čtyři termíny:

  1. Den vyhlášení dividendy – datum, kdy společnost oznámí úmysl vyplatit dividendu, kdy také oznámí výši dividendy a rozhodný den pro výplatu dividendy (ex-dividend date).
  2. Ex-dividend date – datum rozhodného dne pro výplatu dividendy, kdy se cena dividendové akcie bude obchodovat snížená o výši dividendy. Dividendy obdrží pouze investoři, kteří vlastnili akcie před ex-dividend date.
  3. Datum výplaty dividendy – datum, kdy jsou dividendy vyplaceny investorům.

Propad akcie po dividendě

Následující obchodní den po vyplacení reagují akcie obvykle technickou korekcí o čistou výši dividendy. Pokles nemusí být přesně ve výši dividendy, záleží na aktuálním vývoji na akciovém trhu. V některých případech může růst kurzu v reakci na nové informace a technickou korekci zcela vykompenzovat, dalším rozhodujícím faktorem je skutečnost, zda společnost dividendy vyplácí pravidelně každý rok.

Kdy společnosti dividendy vyplácejí?

Většina titulů má rozhodný den pro výplatu dividendy shodný s rozhodným dnem pro konání valné hromady, která rozhoduje o zisku (a jeho rozdělení) za uplynulý rok. Termín je plně v kompetenci valné hromady. O její výši rozhoduje každý rok s ohledem na dosažený hospodářský výsledek valná hromada složené z akcionářů. Výše dividendy je proměnlivá, čímž se akce odlišuje od cenných papírů s pevným a pravidelným výnosem (vkladní knížky, termínované vklady či obligace).

Výplata dividend nemusí probíhat pouze době, kdy je firma zisková. Každá společnost má tzv. dividendovou politiku. Nejkvalitnější americké akciové společnosti rozumnou dividendovou politikou dokáží vyplácet pravidelné dividendy i v době, kdy dosahuje ztrátu. Je to možné díky tomu, že během ziskových let společnost část zisku odkládá do nerozděleného zisku na horší časy.

Jak se vyplácejí dividendy

Pokud jde o cenné papíry, které jsou vedeny na majetkovém účtu investora, bývají dividendy vyplacené přímo majiteli, který je v rozhodující den vlastníkem s nárokem na dividendu. Nejčastějším způsobem je dnes výplata dividendy na váš účet u vašeho broker, dividenda již bývá zdaněna. Dříve byl bězný hotovostní výběr v síti poboček banky, která byla výplatou dividendy pověřena.

Zahraniční dividendy připisují obchodníci s cennými papíry svým klientům na obchodní účet hned po tom, jak je dostanou. Dividenda je připisována v hrubé výši. Spolu s jejím připsáním se zároveň provede zúčtování daňové srážky.

Výplata dividend českých akcií

Výplata dividend probíhá vždy přes vybraného zprostředkovatele, kterého emitent určil. V Čechách to bývají různé banky, např. Česká spořitelna u akcií Telefonica O2. Sledujte webové stránky firmy pro investory a rozhodné datum pro výplat dividendy. Obvykle je možné zažádat o bezhotovostní výplatu dopisem opatřeným úředním ověřením vaší identity anebo je na základě občanského průkazu vyplatit na přepážce banky, nicméně většinou jsou již dividendy vyplaceny také na obchodní účet u brokera.

Čtěte více:   Co je akciový trh: základní informace

Výplata dividend z USA

U cenných papírů z amerických burz dochází k automatické výplatě dividend v dolarech přímo na obchodní účet u vašeho brokera. Ve velmi krátké lhůtě po rozhodném dni tedy můžete dividendu reinvestovat.

Co přinášejí akcie kromě dividend?

S akciemi velkých společností se obchoduje na burze. Na cenu akcie ovlivňuje množství faktorů. Investor tedy může kromě dividend získat i na rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou. Podle statistických průzkumů je dlouhodobá držení akcií velkých korporátních firem výnosnější než jiné investice.

Právo podílet se na řízení společnosti

Řízení v akciové společnosti probíhá ve více stupních. Nejvyšším orgánem je valná hromada. Je to vlastně oficiální setkání akcionářů, na němž se rozhoduje o nejdůležitějších otázkách budoucnosti firmy. Valné shromáždění volí členy představenstva, kteří zastupují v řízení společnosti **akcionářů** a jsou zodpovědní za to, aby byly splněny všechny schválené požadavky valné hromady.

Akcionáři si také volí členy dozorčí rady, kteří kontrolují činnost představenstva, např. aby představenstvo nerozkradlo majetek akciové společnosti.

Aby jste byli pozváni na valnou hromadu, musíte držet určité procento akcií společnosti, většinou 5% a více, takže to určitě není tak, že pokud nakoupíte hrstku akcií, že vám automatický vzniká právo účastnit se valné hromady.

Právo podílet se na zisku společnosti

Každá akciová společnost je založena za účelem dosahování zisku. Každoročně valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku (vyrovnání ztráty).

Zisk může společnost:

  • ponechat na další rozvoj v podobě nerozděleného zisku
  • použít na úhrady ztráty z minulých let
  • vyplatit akcionářům v podobě dividend
  • vyplatit tantiémy (odměny) představenstvu
  • použít ke zvýšení základního kapitálu

Které české (akcie) společnosti vyplácí dividendu?

V následují tabulce jsou společnosti na české burze v Praze, které pravidelně vyplácejí dividendu
Při porovnávání titulů je nutné brát v úvahu nejen absolutní výši dividendy, ale i její poměr ke kurzu akcie – tzv. dividendový výnos. České akcie patří ze svým dividendovým výnosem, mezi nejlepší v Evropě s ročním průměr kolem 6%. Pro více informací, o jednotlivých akciích, proklikněte na danou akcii v tabulce.

Shrnutí + slovník

Dividenda je peněžitý podíl z čistého zisku akciové společnosti vyplacený akcionářům. Vyjadřuje se buď pevnou částkou nebo v procentech z hodnoty akcie. Výše dividendy je jedním z činitelů ovlivňujících kurz akcie. Dividendy musí být vždy před samotnou výplatou deklarovány představenstvem společnosti. Rozlišujeme proto několik důležitých dat spojených s výplatou dividendy.

Declaration date – Je den, kdy představenstvo společnosti schválilo vyplacení dividendy. V tento den je rovněž oznámen tzv. Record day a Payment day.

Ex-dividend date – Je první den, kdy je možné prodat akcie, aniž bychom ztratili nárok na výplatu dividendy nebo první den, kdy kupující nemá již nárok na nejbližší dividendu. V tento den se cena akcie obvykle sníží o výši dividendového výnosu. Ex-dividend date kalendář pro americké akcie naleznete zde. Doba obvykle 4 dny před tzv. record date (den, ve který musí subjekt vlastnit příslušné akcie aby mohl obdržet dividendu). V rámci této doby obdrží dividendu prodávající a ne kupující.

Record date – V našem pojetí tzv. rozhodný den, tedy den, kdy investor musí držet akcie, aby mu vznikl nárok na výplatu dividendy. Při nákupu akcií s cílem získání dividendy je nutné počítat se standardním vypořádáním T+3.

Payment date – Je den, kdy společnost zahájila výplatu dividendy svým akcionářům (v souladu s pravidly Record day).

Kde obchodovat
Reálné akcie a kryptoměny
Nízký minimální vklad 100 USD
Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4,8 rating
4.8
74% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF
Nízké poplatky
Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4,5 rating
4.5
79% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2023 ForexSrovnávač.cz