Co je Current ratio u akcie: Ukazatel Běžné likvidity, vypočet

Current ratio (Ukazatel Běžné likvidity) se používá k posouzení krátkodobé likvidity společnosti a její schopnosti pokrýt krátkodobé závazky svými krátkodobými aktivy. Vypočítá se vydělením oběžných aktiv společnosti jejími krátkodobými závazky. Oběžná aktiva obvykle zahrnují hotovost, pohledávky a zásoby, zatímco krátkodobé závazky zahrnují krátkodobé dluhy a závazky, které jsou splatné do jednoho roku.

Finančně zdravá firma je ta, která má dostatečnou hotovost a správnou míru zadlužení. Hodnota likvidity firmy se nejčastěji určuje pomocí ukazatele Current Ratio. Tento ukazatel vyjadřuje poměr mezi krátkodobými aktivy (Current Assets) a krátkodobými závazky (Current Liabilities) společnosti. Jeho hodnota nám ukazuje, zda firma má schopnost splatit krátkodobé závazky, jako jsou dluhy, faktury nebo objednávky, pomocí svých krátkodobých aktiv, jako je hotovost nebo zásoby. Krátkodobé závazky jsou obvykle splatné do jednoho roku, zatímco krátkodobá aktiva by měla být schopna proměnit na hotovost během tohoto období.

Někdy se též bere v úvahu výrobní cyklus (v průmyslových odvětvích), což může ovlivnit časový horizont, ve kterém jsou závazky a aktiva zohledněny. Pro zajištění likvidity by měla být hodnota krátkodobých aktiv vyšší než hodnota krátkodobých závazků. Složení majetku společnosti (tj. všechna aktiva a závazky) je detailně popsáno v rozvaze společnosti (balance sheet).

Výpočet Current Ratio

Podobně jako všechny ostatní ukazatele, i Current Ratio pro veřejně obchodující společnosti lze snadno nalézt online, takže není nutné ho počítat manuálně. Stačí zadat požadovaný symbol akcie do filtru na webu Finviz.com a získáte hned výsledky jednotlivých. Pro lepší představu se však podívejme na vzorec pro výpočet běžné likvidity:

Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities

Běžné likvidita = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky

 

Current Assets – Oběžná aktiva: jsou zdroje společnosti, které mohou být zpeněženy během jednoho roku. Current Liabilities – Krátkodobé závazky – jsou dluhy, které musí společnost splatit do 12 měsíců
Peníze a peněžní ekvivalenty: Fyzické oběživo, mince nebo papírové peníze spolu se zůstatky na běžných a spořicích účtech. Závazky: Peněžní částky, které společnost dluží klientům, věřitelům, zákazníkům a dodavatelům.
Obchodovatelné cenné papíry: Finanční nástroje, které lze koupit nebo prodat na veřejných burzách, jako jsou akcie a dluhopisy. Krátkodobé dluhy: Půjčky nebo jiné formy financování s pevnou úrokovou sazbou.
Pohledávky: Pohledávky: Peníze, které společnosti dluží její klienti a zákazníci. Příjmy budoucích období: Peníze, které společnost dostává od zákazníků před dodáním zboží nebo služeb – někdy nazývané též jako předem získané příjmy.
Zásoby: Zásoby: Zboží, které společnost prodává, a materiál použitý při výrobě. Ostatní krátkodobé závazky: Nebetyčné nebo neobvyklé poplatky, které jsou příliš drobné na to, aby měly samostatnou kategorii v bilanci – to může zahrnovat různé poplatky, nahromaděné nemovitostní daně nebo nesplacené náklady spojené s provozem franšízy.
Ostatní oběžná aktiva: Aktiva, která jsou relativně vzácná nebo malá, aby si zasloužila vlastní kategorii, včetně prodeje zařízení nebo nemovitostí. (Předplacené náklady, jako je předplacené nájemné nebo daně, mohou v závislosti na společnosti také spadat do kategorie „ostatní oběžná aktiva“).
Podobné:   Price to Book P/B: Akciový ukazatel, vzor, definice

 

Optimální rozmezí pro ukazatel Běžné likvidity (Current Ratio) se v praxi pohybuje mezi 1,5 a 2. Nicméně, tato hodnota nezaručuje dlouhodobou finanční spolehlivost společnosti a nenabízí úplný pohled na její krátkodobou likviditu. Je dobré se dále podívat i na ukazatel Quick ratio, který počítá do hodnocení pouze hotovost a nezahrnuje zde aktiva, která je těžké rychle proměnit na hotovost.

Current ratio a Quick ration u každé společnosti jednoduše vyhledáte na webu Finviz.com

Hodnoty Current Ratio

Pokud je Current Ratio vyšší než 1, naznačuje to, že firma má dostatečné zdroje k pokrytí svých stávajících krátkodobých závazků. Naopak, pokud je tento poměr menší než jedna, může to signalizovat, že firma může mít potíže s financováním svých závazků.

Někteří investoři preferují firmy s Current Ratio vyšším než 2. Samotný ukazatel Current Ratio nestačí k úplnému pochopení finanční situace společnosti, protože nezodpovídá otázku, jak se firma dostala k dané hodnotě a jaký je za tím celý příběh. Ten je vskutku klíčový. Investor by měl zkoumat nejen Current Ratio, ale také další ukazatele a zajímat se o kontext.

Je podstatné si uvědomit, že vyšší Current Ratio samo o sobě nezaručuje lepší stav firmy nebo její finanční zdraví. Vyšší hodnoty mohou rovněž ukazovat na to, že firma disponuje velkým množstvím aktiv, která nemusí efektivně využívat nebo investovat.

Výhody Nevýhody
Všechny potřebné číselné údaje lze získat ze zpráv, které společnosti samy zveřejňují. Zahrnuje všechna dostupná aktiva, včetně těch, která je těžké rychle proměnit na hotovost.
Poskytuje přesnou hodnotu a nenabízí zkreslující informace. Srovnání společností pomocí Current Ratio je omezené
Ukazuje, jak dobře je firma finančně zabezpečena na krátkodobé bázi (12m) Neposkytuje informace o dlouhodobého růstu společnosti.

Quick Ratio

V rámci screeningu můžeme také narazit na ukazatel nazývaný Quick Ratio (nachází se v tabulce ukazatelů hned nad Current Ratio). Quick Ratio je ukazatelem likvidity, který odděluje nejlikvidnější část z Current Ratio, tedy část, kterou lze rychle přeměnit na hotovost (jde o nejrychleji likvidní aktiva).

Klíčovým rozdílem mezi těmito ukazateli je, že Quick Ratio poskytuje konzervativnější perspektivu na schopnost společnosti splnit své krátkodobé závazky. To proto, že nezahrnuje zásoby a další krátkodobá aktiva, která nemusí být snadno směnitelná za hotovost. Tento ukazatel tedy klade důraz na aktiva, která jsou nejvíce likvidní.

Krpenský Martin
Latest posts by Krpenský Martin (see all)
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto

Reálné akcie a kryptoměny

Nízký minimální vklad 100 USD
Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových

Reálné akcie a ETF

Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz