Jak se určuje trend na Forexu

Na chvíli opustíme technické indikátory, a zaměříme se na základní veličinu technické analýzy a to je rozpoznání trendu. Trend by měl být základem technické analýzy, na jejíž vyhodnocení se dále používají vybrané indikátory. Jinými slovy, dříve než začnete s indikátory, stanovte si trend.

Co je to Trend?

Na základě směru, kterým se cena ubírá, rozlišujeme dva základní typy trendu:

Rozeznáváme několik trendů v závislosti na časovém období a tudíž i grafu. Trendy dělíme na hlavnístřednědobý a krátkodobý:

Důležité tedy je, co vlastně chceme obchodovat – jakým způsobem. V praxi se může stát, že hlavní trend je vzrůstající – býčí, v něm je střednědobý trend klesající – medvědí a v něm je momentálně aktuální krátkodobý trend opět býčí. Takže jde o to, jak dlouho chcete držet pozice. Jak jsme již zmiňovali, může se jednat o trend v trendu.

Základním pravidlem obchodníků je trend je tvůj přítel (Trend je rozjetý vlak a obzvlášť na Forexu má ohromnou sílu – Proto se vyhýbejte obchodování proti trendu).

  1. To znamená, že pokud identifikujeme správný trend a jsme v pozici s trhem, necháváme zisky běžet do maxima a korigujeme případný obrat obchodním příkazem stop-loss.
  2. Naopak, když jsme proti trendu, snažíme se vystoupit, nejlépe s alespoň nějakým ziskem.

Často ale nastává situace, že trh se pohybuje uvnitř kanálu, kde je dočasně uzamčen. Vyskakuje nahoru a dolu, ale v rámci linie-kanálu se nedostává ani přes, ani pod tuto linii. V takovém případě je velice těžké identifikovat správně směr trendu. Co je ale jisté, že po takovémto pohybu trh vyrazí razantně jedním směrem – UP or DOWN.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF 
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Jaké máme trendy?

Správné rozpoznání a posouzení směřování trhu je jedním z nejdůležitějších úkolů technického analytika. Trh se totiž nevyvíjí lineárně, pohyb ceny jen doprovázen růstem a poklesem. Trend je dlouhodobější proces směřování ceny jedním směrem – nahoru nebo dolů. Základní druhy trendu:

Uptrend

U rostoucího trendu jde o to, že nakupující (býci) převládají nad prodávajícími (medvědy). Poptávka převládá nad nabídkou a to zvedá cenu. Růst ceny neprobíhá po přímce, ale je provázen vícero oblastmi růstu a poklesu. Pro uptrend platí, že každé další maximum (high) se vytváří výše než předcházející, a každé další minimum (low) se vytváří také výše než předcházející.

Downtrend

Při klesajícím trendu naopak převládají na trhu medvědi. V tomto případě je na trhu menší poptávka než nabídka a to způsobuje pokles ceny. Ten opět neprobíhá lineárně. Downtrend je charakteristický tím, že každé další high je nižší než předcházející. A každé další low je také nižší než předcházející.

Trend line

Trend line, neboli trendová čára, je přímka, která definuje směr pohybu na forex trhu. Do grafu se zakresluje jako čára spojující maxima nebo minima cenového rozpětí. Uptrendová čára představuje spojnici minim při celkovém růstu ceny. Downtrendová čára je zase spojnice maxim při celkovém poklesu ceny. Obchodování trendových čar probíhá dvěma způsoby. První způsob je obchodování ve směru trendu, dokud nedojde k proražení trendové čáry.

Druhý způsob je počkat na proražení a obchodovat ve směru nově se formujícího trendu. Ale nedoporučuje se obchodovat jen na základě těchto čar. Je dobré mít obchod podložený i nějakým jiným způsobem, například technickými indikátory nebo grafickými formacemi. Zakreslování trendových čar není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Je to velmi subjektivní záležitost, protože každý může situaci na trhu vyhodnotit jinak.

Další dělení trendů je na trendy typu trending a trend-less. Nejprve se zastavíme u trendu, který je nám bližší a je předvídatelnější trending a shrneme si definice na závěr.

  • Uptrends (Uptrendy) – Definujeme jako vyšší maxima (highs) a vyšší minima (lows) – prostě trh se na grafu za daný čas opticky zvedá – roste.
  • Downtrends (Downtrendy) – Definujeme jako vzor nižších highs a nižších lows – trh padá směrem dolů. Uptrend a downtrend jsou na grafu dobře identifikovatelné a můžete na ně nasadit své strategie.
  • Trend-Less – (ztrácející se trend), je pohyb nevyrovnaných úseků, které různě kmitají. Opět zde rozeznáváme dva modely a tím jsou choppy (kostrbatý) – je to nevyrovnaný pohyb vyšších highs a nižších lows a sideways (bokem) – úzký pás nižších highs a vyšších lows. Takovéto formace se mohou vyskytovat při trendu v kanále.

Jak určit Trend na forexu?

Pokud se na trend podíváme z pohledu svíčky (angl. candle), lze jí opět rozdělit podle převažujícího směru trhu na trendovou a netrendovou. Netrendovou svíčku můžeme podle původní terminologie nazvat doji, jejímž charakteristickým rysem je to, že její tělo je velmi malé nebo téměř žádné. Jinými slovy, v tento okamžik se nakupujícím ani prodávajícím nepodařilo ovládnout dění na trhu.

Je také pravdou, že rozsah těla svíčky doji na denním nebo týdenním grafu může být i několik jednotek až desítek pipů a naopak na pěti-minutém grafu, jen desetiny pipu. Posouzení svíčky je tedy často velmi subjektivní a záleží jak na typu trhu, volatilitě, tak na zvoleném time frame.

Podobné:   Inflace a její vliv na kurzy měn a trh Forex

Trendová svíčka

Svíčka, která se od svého otevření (angl. open) pohybuje po většinu času vzhůru nebo dolů, může být hodnocena jako trendová. Podle celkového tvaru jí můžeme hodnotit ještě dále. Pokud je celkový cenový rozsah svíčky velký (rozsah od high po low) a zároveň její tělo je mále (od open po close), možný další potenciál k pohybu nebo také síla trendu je také malá.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF 
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Samozřejmě, pokud bychom se na tuto svíčku podívali z pohledu nižšího time frame, můžeme i přesto najít několik cenových swingů pohybujících se v bočním trendu. Ovšem pro aktuální hodnocení grafu na námi zvoleném time frame je tato skutečnost irelevantní.

Další tipy svíček na Forexu

Protikladem předešlého je trendová svíčka s velmi velkým až extrémním tělem, která se může objevit při průrazech nebo v průběhu trendu a značí jeho velkou sílu. Bohužel často také není vhodná pro obchodování, protože trend je po takovém cenovém pohybu často vyčerpaný a spíše můžeme očekávat cenovou korekci.

Co je tedy pomyslným ideálem pro obchodování? Zdravým obrazem trendu je několik po sobě jdoucích rostoucích nebo klesajících svíček o střední velikosti těla bez jakýchkoliv extrémů, které můžou následovat například po cenové formaci pullback a throwback.

Grafy

Jak jsme si již zmínili technická analýza se spoléhá na zjištění a zkoumání trendů ve vývoji ceny aktiv. Pro názorné a srozumitelnější zobrazení jakož i lehčí určení trendů se používají grafy pohybu cen (angl. „Charts“).

Grafy jsou základem technické analýzy a každý technický obchodník je musí umět perfektně číst a rozumět jim.

Co je graf pohybu cen?

Neexistuje nějaká obecně platná definice, která by přesně určovala co trend a kolik z celkového času je dánné aktivum v trendu. Obvykle, všichni techničtí obchodníci na trzích mají své vlastní definice trendu a kolik času jejich oblíbené aktivum v tomto trendu obvykle setrvává.

Musíme si zapamatovat, že cena žádného aktiva nezůstává ve vzestupném nebo sestupném trendu po celou dobu, že každá akce má období, kdy se její cena pohybuje horizontálně. Horizontální pohyb ceny je také často považován za trend

Časový úsek grafu.

Jedním z problémů při určování vývoje trendu ceny, je vybrání si časového úseku, který by nejlépe vystihoval a který by splňoval naše kritéria na nakupování či prodávání.

Když si vybereme graf s řekněme hodinovým intervalem, tak nemusíme mít problém zpozorovat formující se trend, který naopak může být nepostřehnutelný na grafu s denním intervalem.

Stejně při dívání na graf s denním intervalem nám nemusí být zřejmý trend, který je však zřetelně viditelný na grafu s týdenním intervalem. Z tohoto vidíme jak je důležité, abychom si vybrali správný časový interval, který naplňuje naše kritéria pro obchodování.

Síla trendu

Další známkou síly trendu je na jednotlivé svíčce je skutečnost, kdy její open je velmi blízko jejímu minimu (angl. low) a zároveň její uzavření (angl. close) je blízko jejímu maximu (angl. high). Pro silný trend pak svědčí i takový průběh po sobě následujících svíček, kdy všechny po sobě jdoucí mají vždy vyšší open a close u vzestupného trendu nebo nižší open a close u sestupného trendu.

Důležité je mít na paměti, že na trhu je vše relativní až do bodu, kdy trh udělá naprostý opak toho, co jste si mysleli. Každopádně pokud se na trhu objeví netrendová svíčka doji nebo po sobě jdoucí série svíček doji, znamená to, že trend je pravděpodobně u konce. Naopak série po sobě jdoucích doji svíček s malým tělem, které mají po sobě jdoucí vyšší close a high nebo nižší close a low může znamenat počátek vzestupného nebo sestupného cenového pohybu.

Pro účely obchodování na forexu je pak vhodnější všechny svíčky rozdělovat jednoduše z pohledu trendová nebo netrendová (tvarově blízko doji). Takto můžeme jednu a tutéž svíčku posoudit jako netrendovou u silného trendu a naopak jako trendovou u slabého trendu. Tímto způsobem jsme schopni rychle zhodnotit zda je trh pod kontrolou nakupujících nebo prodávajících nebo zda jsou tytu dvě skupiny v rovnováze a trh začíná přešlapovat na místě.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, ETF, Krypto i Forex
Reálné akcie a kryptoměny. Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
51% CFDs účtů retailových je ztrátových
Reálné akcie a ETF. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
Neomezený demo účet. Žádné poplatky za výběr nebo vklad. Upozornění na pohyby ceny i formou SMS. Česká podpora na online chatu.
4.0
80% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz