Technická analýza

Říká se,že technická analýza je nejpřesnější způsob odhadování vývoje cen forex trhů. Je ideální ji kombinovat s přihlédnutím na analýzu fundamentální. Které tři body bychom měli znát dříve, než vstoupíme do trhů:

- Historie se opakuje (bariéry na grafech odrážejí shodné vzory)

- Ceny se pohybují v trendech

- Jakákoliv převratná zpráva již je obsažena v ceně kontraktu na trhu

Obsah

 1. Technická analýza
 2. Jak funguje technická analýza
 3. Klouzavé průměry
 4. MACD indikátory
 5. Bollingerova pásma

Jak funguje technická analýza

Netvrdíme vám, že když budete důkladně používat technickou analýzu, stanete se milionáři, ale statistika říká, že úspěšní obchodníci na Forexu používají technickou analýzu. A proč mají takový úspěch? Věří ve tři zmíněné body.

Takže jak vám může technický rozbor pomoci určovat trend, pohyb a předpokládanou cenu. Jak zjistíte, že máte obchodovat s trendem, nebo proti trendu? To je složitější.

Záleží to na mnoha faktorech. Jedním z nich může být fakt, jestli jste obchodník krátkodobý nebo dlouhodobý. Protože se můžete dívat na kontrakt, který je z dlouhodobého pohledu v růstu – takže jde o jasný trend vzestupu, ale krátkodobě (třeba na pětiminutovém grafu je trend opačný). Prostě je to trend v trendu. Pak si mimo jiné musíte uvědomit, jaký je vlastně styl vašeho obchodování a jaké jsou vaše cíle.

Správně analyzovat trhy vezme nějaký čas a je potřeba dost zkušeností. Někdy není špatné použít i selský rozum. Ale v rámci našeho povídání o technické analýze bereme v úvahu pomocníky,jakými jsou indikátory a klouzavé průměry. Indikátorů je mnoho a my se zaměříme na některé nejpoužívanější nástroje k analýze. Mějte na paměti, že tyto indikátory by měli být pouze pomůckou a ne samotným nástrojem, indikátorů je celá řada!

Klouzavé průměry

Jsou nápomocné hlavně v obchodem se směrem trendu. Klouzavé průměry indikují vám průměr zavíracích cen v daném bodě a čase ve zvoleném časovém intervalu. Tyto indikátory však nutně nemusí signalizovat změnu trendu . Pro analýzu krátkodobých obchodů se používá obvykle 5ti a 20ti denních průměrů,při dlouhodobých se může použít i 40ti a 200 tě denní průměr.

Klouzavé průměry sledujeme tak, že pokud dojde ke spojení - protnutí indikátoru s cenou grafu, značí to nový směr. Pokud se protne směrem nahoru,je předpoklad vzestupních signálů a pokud se kříží pod , předpokládáme sestupní tendenci.

Máme tři druhy těchto průměrů: jednoduchý-základní, exponencionální a lineární.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF
U 76 % retailových účtů došlo ke vzniku ztráty.

SMA je základní verzí MA - Klouzavého průměru

(Angl: MA - simple moving averages - jednoduché klouzavé průměry) její hodnotou je prostý aritmetický průměr hodnot ve sledovaném období. Jestliže např. hovoříme o 5ti denní SMA, pak jde o součet zavíracích hodnot za posledních 5 obchodních dnů a jejich aritmetický průměr.

Jako zjednodušený příklad uveďme výpočet SMA pro titul XXX, který za posledních 5 dnů uzavřel svoje obchodování na hodnotách: 10,11,12,13,14, SMA vypočtená k závěru posledního dne bude: součet (60) / počtem dnů (5) = 12, tedy 5-ti denní SMA pro titul XXX je po závěru posledního dne 12. Většinou se to označuje jako SMA(5)=12.

Klouzavým průměrem jsou tyto indikátory nazývány proto, že jejich hodnota se v postupujícím čase mění. Jakmile dojde k uzavření dalšího obchodního dne, je hodnota klouzavého průměru přepočítána a to tak, že ze seznamu hodnot pro výpočet průměru se vypustí nejstarší hodnota a doplní se hodnotou nejnovější.

MACD indikátory

Je vlastně metoda, která zobrazuje rozdíl mezi 26 ti denním klouzavým průměrem a 12 ti denním klouzavým průměr. Jako základ se bere 9 ti denní průměr. Indikuje nám,že pokud se zmíněné průměry kříží pod základní linkou, jde o prodejní signály,pokud se kříží nad linkou,jde o nákupní signály. Jestliže MACD dělá vyšší minima je to signál k vzestupu. Když dělá naopak nižší maxima (Highs),předpokládá se prodejní směr.

Bollingerova pásma

Primárně tato pásma slouží k identifikaci volatility trhu. Všeobecně platí, že čím jsou pásma vzdálenější od sebe, tím je větší volatilita. Pokud se pásma naopak přibližují, volatilita klesá a čeká se výkyv trhu na jednu stranu.

Tento indikátor je obvykle používán jako doplněk k nějakému dalšímu, jako potvrzovací nástroj trendu nebo vstupu či výstupu do pozice.

Signál k nákupu nebo prodeji je u tohoto indikátoru vnímán jako překřížení aktuální ceny a jedné z hranic Bollingerových pásem.

Nákupní signál: pokud se cena přiblíží k dolní hranici pásma, ale neklesne pod ni-nebo se zase vrátí zpět

Prodejní signál: pokud se cena přiblíží k horní hranici pásma, ale nedostane se nad ni.

U forexových platforem najdete nejčastěji nastavení tohoto pásma v periodě 20 a ohraničení pásma hodnotou 2. Pro intradenní obchody se tyto hodnoty ještě snižují-třeba na polovinu. Dále zde využíváme nákupů nebo prodejů při dvojitých dnech nebo vrcholech.

Nákup při dvojitém dnu identifikujeme tím, že cena prorazí dolní pásmo,ale následně vytvořené dno zůstane nad tímto pásmem-uvnitř .

Naopak prodej při dvojitém vrcholu poznáme tak, že cena prorazí vrchní pásmo, ale nový vrchol zůstane opět uvnitř pásma.

Momentum indikátor

Jde o jeden ze základních indikátorů,které vyjadřují sílu trhu v daný okamžik nebo predikci.

Ukazuje nám sílu trendu a vyjadřuje momentální náladu na trzích. Graficky nám zobrazuje sílu trendu. Když trend nabírá na síle, momentum je vysoko a naopak. Když momentum slábne, vyjadřuje to buď korekci,obrat trendu,nebo dočasnou stagnaci. U tohoto indikátoru můžeme zvolit periodu - interval. ten se pohybuje obvykle v hodnotě 10,ale jako vždy lze libovolně nastavit,dle potřeby.

Nákupní signál předpokládáme,když indikátor momentum překročí základní - nulovou čáru směrem zespoda nahoru.

Prodejní signál když cena protne nulovou čáru z vrchu dolů.

Vhodnou kombinaci těchto signálů si musíte odzkoušet sami na základě zkušeností. Jako vždy ,nic není jisté a často se objevují falešné signály, kdy scalpeři vidí stopp losy umístěné v trhu a záměrně pošlou trh na chvíli na druhou stranu.

Pohyb trhu zahrnuje všechny informace

Toto je nejdůležitější postulát technické analýzy. Pro správné pochopení analytických procedur je rozhodující mu porozumět. Jeho podstatou je, že každý faktor, který ovlivňuje hodnotu cenných papírů (finančních instrumentů) - ekonomický, politický nebo psychologický-byl již na trhu započítán a cena daného instrumentu tento faktor již absorbovala. Jinak řečeno, každá změna ceny je doprovázena změnou externích faktorů. Technický analytik se pomocí analyzování cenových grafů za pomoci indikátorů či formací, snaží získat informaci o pravděpodobném pohybu ceny instrumentu z předchozího vývoje cen. Tento předpoklad je v konfliktu s fundamentální analýzou, neboť fundamentální obchodník zaměřuje svou pozornost v prvé řadě na analýzu, resp. studium faktorů a až následně na závěry z ní plynoucí. Proces fundamentální analýzy vypadá následovně: "pokud je poptávka větší než nabídka, pak cena poroste". Technický analytik činí závěr v opačné sekvenci: "protože ceny rostly, pak byla poptávka větší než nabídka".

Cena se pohybuje s trendem

Tento předpoklad je základem pro všechny metody technické analýzy, jak trh, který se pohybuje v souladu s trendy lze analyzovat, na rozdíl od chaotického trhu. Cenový pohyb jako aktuální výsledek vývoje ceny na trhu případně trendu má nejčastěji dvě příčiny. První naznačuje, že aktuální trend bude pokračovat dál pokud vývoj ceny pokračuje v aktuálním trendu (vyloučí tak chaotický pohyb) a druhý předpokládá to, že přichází nástup opačného trendu pokud vývoj ceny nepokračuje dále v aktuálním trendu.

Technická analýza a grafy

Technická analýza vyvinula celou řadu nejrůznějších technik umožňujících uživatelům více či méně přehledné zobrazení minulých dějů s možností odhadu budoucích pohybů trhu. V nezanedbatelné části mají grafické zobrazení při použití různých typů klouzavých průměrů a oscilátorů agregovaný charakter. Grafy jsou při obchodování velmi důležité. Obchodování s měnami není výjimkou. Ten kdo umí dobře číst z grafů získá prehľah trhu a jeho trendu.

Abyste mohli analyzovat aktuální cenový výoj a budoucí cenový pohyb, můžete na grafy aplikovat mnoho časových intervalů. Existují měsíční grafy, denní, hodinové, minutové a tick grafy, které zaznamenávají každý pohyb. Některé grafové služby, které jsou zpoplatňovány Vám umožní nastavit si na grafu libovolný počet minut, příp. ticks. Většinou však všechny platformy přicházejí s přednastavenými intervaly grafů.

Znázornění ceny a objemu může být provedeno různými způsoby. Známe 9 hlavních stylů zobrazení cenových zakreslení, které se v analýze trhu používají.

Jsou to:

 • barové grafy

 • sviecové grafy

 • candlevolume grafy

 • equivolume grafy

 • kagi grafy

 • line grafy

 • point and figure grafy

 • renko grafy

 • three line break grafy

 • Každá z těchto grafických zobrazení

Každý typ grafu má své výhody a nedostatky, které musíte pořádně znát, abyste nějakým mohli dokonale sledovat obchod. Některé z nich najdete zabudované v své platformě. Některé typy však nejsou standardní výbavou běžných obchodních platforem a pokud o ně máte zájem, bude nutné předplatit si Gráfová službu se softwarem, který je zahrnuje. Pokud máte zájem o bezplatné služby, pro tento účel postačí software Rumus, který obsahuje několik z těchto zobrazení.

Historie se opakuje

Technická analýza a zkoumání tržní dynamiky jsou úzce spojené se studiem lidské psychologie. Na trhu lze sledovat opakující se trendy, jejichž podstatou je podle této mínění opakující se lidský faktor. Technický obchodník se domnívá, že pokud takový model fungoval v minulosti, nemá důvod pochybovat, že se bude opakovat iv budoucnu, protože jsou založeny na lidské psychologii, která zůstává už po celá staletí téměř nezměněna.

Technická analýza slouží k tzv.. časování trhu nebo timingu. To znamená, že nám technická analýza pomáhá najít vhodné okamžiky ke vstupu na trh, ale ik výstupu z trhu. Zjednodušeně řečeno nám technická analýza říká, kdy nakoupit a ukončit obchod (nákupní pozice / long / buy) či kdy prodat a ukončit obchod (krátká pozice / short / sell).

Mezi nástroje technické analýzy patří analýza cenových formací v grafech a analýza indikátorů technické analýzy.

-Technická analýza se používá zejména pro krátkodobé investiční horizonty

-Odpovídá na otázku "Co se kdy stane".

-Používá se pro timing (načasování obchodů).

-Nepokouší se o kalkulaci vnitřní hodnoty ("správné ceny") finančního instrumentu.

-Opírá se pouze o minulé informace.