Základní ustanovení

 1. Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek //www.forexsrovnavac.cz/ (dále jen „Portál“) je [Martin Krpenský] se sídlem [Vrbětice 133], IČ: [03561488], neplátce DPH, který je v souladu s právním řádem České republiky podnikatelem.

 2. Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání Portálu se řídí vedle platných právních předpisů České republiky těmito Všeobecnými podmínkami pro používání webu //www.forexsrovnavac.cz (dále jen VP). Tyto VP se vztahují na všechny osoby, které navštíví Portál (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito VP tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek a podstránek Provozovatele přístupných přes tento Portál a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci Portálu nebo s ním spojených webových stránek.

 3. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Portálu, s výjimkou těchto VP, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem. Vlastní obsah, obsah externích autorů článků a analytiků nelze považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Při tvorbě tohoto obsahu se nepostupovalo podle požadavků zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, upravujících pravidla pro analýzu investičních příležitostí nebo investiční doporučení.

 4. Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce Portálu, která za jejich obsah nenese žádnou zodpovědnost. Redakce Portálu je nicméně oprávněna jakýkoliv příspěvek v diskusním fóru bez předchozího varování a bez udání důvodu odstranit, pokud bude zjevně nepravdivý, porušovat tyto VP, nebo v rozporu s platnými právnimi předpisy.

2. Úplnost a aktuálnost uvedených informací

 1. Provozovatel prohlašuje, že vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly aktuální, a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto Provozovatel nemůže zaručit přesnost, správnost a aktuálnost veškerého obsahu v každém okamžiku, a proto není zodpovědný za jakoukoliv případnou škodu, kterou by nesprávná informace Uživateli způsobila.

 2. Informace uveřejňované na Portálu mají pouze obecný informativní charakter.

 3. Provozovatel v žádném případě neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení obsažených na Portálu, které jsou brány z veřejně dostupných zdrojů a / nebo byly poskytnuty třetími stranami. Obsah Portálu je průběžně obnovován a upravován. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

3. Odpovědnost Provozovatele za obsah

 1. Veškeré informace zobrazované na Portálu jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičními poradci a makléři. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích a čistě z informativního hlediska.

 2. Provozovatel Portálu není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů, byť budou vycházet z informací zveřejněných na Portálu.

 3. Obchodování CFD a binárních opcí je rizikové a nemusí být vhodné pro každého investora. Existuje riziko ztráty celého vkladu, u CFD existuje i riziko ztráty přesahující počáteční margin. Zodpovědný člověk by v případě zájmu do těchto produktů nikdy neměl vložit peníze, které si nemůže dovolit ztratit, vždy pouze a jen rizikový kapitál vyhrazený čistě pro účely obchodování, jehož ztrátou by nijak neohrozil svou socioekonomickou situaci.

 4. Webové stránky Portálu nezohledňují zvláštní investiční cíle, finanční situaci anebo konkrétní požadavky jednotlivých Uživatelů. Provozovatel popírá veškerou zodpovědnost za přímou, nepřímou, náhodnou, následnou, represivní, zvláštní nebo jinou škodu, ušlé příležitosti, ušlý zisk anebo jakoukoli jinou ztrátu anebo škody.

 5. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost zejména za: - obsah internetových stránek, které lze navštívit prostřednictvím Portálu Provozovatele, ve vlastnictví třetích stran, - odkazy na stránky třetích osob umístěné na Portálu. reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakoukoliv třetí stranou prostřednictvím Portálu Provozovatele, - obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují Uživatelé Portálu prostřednictvím Portálu.

 6. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Portálu a to bez udání důvodu dle vlastního uvažení.

4. Reklama na Portálu

 1. Na Portálu Provozovatel propaguje určité brokerské společnosti, které podle jeho uvážení shledává jako kvalitní. Provozovatel vybírá pouze brokery, kteří jsou oprávněni poskytovat finanční služby v České republice na základě jejích platných právních předpisů, a na které má dobré reference či přímé osobní zkušenosti. Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby, ani investičního doporučení z naší strany. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové a pokud se rozhodnete jako potencionální klienti využít služeb uvedených obchodních značek, důrazně si přečtěte podmíny a rizika, která Vám mohou hrozit během obchodování.

 2. Reklama na Portálu je každý odkaz, který vede jinam než na webové stránky Portálu.

 3. Provozovatel si vyhraňuje právo umístit reklamu na Portálu kdekoliv dle svého uvážení, tedy zejména uvnitř článků a recenzí, do postraních panelů apod.

 4. Provozovatel není nijak odpovědný za činnost subjektů, kterým poskytl na svém Portálu prostor k propagaci.

5. Užívání Portálu Uživatelem

 1. Uživatel se zavazuje, že se při používání tohoto Portálu bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito VP, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

 2. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude: - šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele a smyslu Portálu. - šířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví, a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

 3. Provozovatel předem prohlašuje, že tento Portál neslouží k jakémukoliv porušování právních předpisů České republiky a jakákoliv jednání Uživatelů k tomu směřující zavrhuje a bude se snažit je ihned eliminovat dle svých a technických možností.

 4. Provozovatel není povinen jakkoliv zálohovat obsah publikovaný Uživateli na Portálu.

6. Přístup na Portál a ochrana osobních údajů

 1. Přístup na Portál může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatelů se ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 2. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

 3. Provozovatel se zavazuje neposkytovat osobní údaje Uživatelů třetím stranám s výjimkou případů, kdy je k tomu povinen na základě právních předpisů, tedy zejména v rámci trestního řízení.

 4. Pokud budou po Uživatelích vyžadovány osobní údaje, jsou Uživatelé povinny je Provozovateli sdělit úplně a pravdivě, a případně Provozovateli neprodleně oznámit jejich změnu. Uvedení nepravdivých, či neúplných osobních údajů je hrubým porušením podmínek užívání Portálu.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Pravidla používání Portálu jsou vždy platná a účinná dnem jejich zveřejnění.

 2. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění VP do zápatí internetových stránek Provozovatele přístupných z Portálu.

 3. Tyto VP je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel a to kdykoliv bez předchozího upozornění, nicméně Provozovatel následně oznámí změnu Pravidel na stránce Portálu

 4. Je povinností Uživatelů používat Portál vždy v souladu s aktuálními VP.

 5. Vzájemný vztah Provozovatele a Uživatelů se vždy řídí těmito VP a platným právním řádem České republiky.

 6. V případě, že kterékoliv ustanovení VP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení VP.

 7. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv škody vzniklé v důsledku dočasné nefunkčnosti Portálu, nebo i v důsledku jeho úplného zrušení.

 8. Tyto webové stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2014

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.